Tusentals små beslut

Sacorapport om kvinnliga och manliga akademikers karriärmöjligheter.

Kvinnliga akademiker möter fortfarande större svårigheter i sina karriärer än manliga. Olika måttstockar påverkar kvinnors och mäns karriärmöjligheter. Ett exempel är att män kan rekryteras till högre tjänster för sin potential medan kvinnorna måste bevisa sin sakkunskap.

Kvinnor och män premieras inte endast olika mycket för sitt arbete, utan också för olika saker. Medan kvinnan uppmuntras att utveckla sin handlingsförmåga, får mannen möjlighet att utveckla sin strategiska förmåga. Det är en förmåga som kan hjälpa honom att komma igenom de glastak för karriär som många kvinnor fortfarande slår i.

Både orsaker och lösningar står ofta att finna i arbetsorganisationerna och i dess olika kulturer. Det handlar till exempel om den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i arbetsgrupper, om hur ojämnt möjligheter till utveckling i arbetet fördelas samt att kvinnor och män får olika träning i att hantera makt.

I denna rapport diskuteras orsaker till att det finns befattningsskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker. Rapporten är en del av det jämställdhetsarbete som Saco inriktat mot kvinnors ledarskap och kvinnors möjligheter att göra karriär. Den bygger på erfarenheter och slutsatser från tidigare rapporter kring temat och på intervjuer med kvinnliga och manliga akademiker.