Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Rnr 60.18

Remissavisering Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar, SOU 2018:50

Rnr 50.18

Remissavisering Tryggad tillgång till kontanter, SOU 2018:42

Rnr 78.18

Remissavisering Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Rnr 77.18

Remissavisering Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66

Rnr 57.18

Remissavisering Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47) - En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)

Rnr 67.18

Remissavisering Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Rnr 70.18

Remissavisering Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

Rnr 73.18

Remissavisering En förändrad organisation av Gentekniknämnden

Rnr 85.18

Remissavisering Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

Rnr 79.18

Remissavisering Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning, Ds 2018:35

Rnr 72.18

Remissavisering Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) – remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Rnr 76.18

Remissavisering F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor, SOU 2018:49

Rnr 74.18

Remissavisering Genomförande av student- och forskardirektivet, Ds 2018:37

Rnr 75.18

Remissavisering Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Rnr 81.18

Remissavisering Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, SOU 2018:63

Rnr 80.18

Remissavisering En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71

Rnr 83.18

Remissavisering Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, SOU 2018:62

Rnr 82.18

Remissavisering Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11

Rnr 86.18

Remissavisering Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning, SOU 2018:75

Rnr 84.18

Remissavisering Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, SOU 2018:44