Rnr 52.18

En sexårig utbildning för läkarexamen

Publicerad: Torsdag 7 jun 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 19 jul 2018

Innehåll: Syftet med förslagen är att anpassa kraven för läkarexamen för att denna ska kunna utgöra grund för legitimation, då det nuvarande kravet på så kallad allmäntjänstgöring efter läkarexamen för erhållande av legitimation föreslås tas bort i propositionen Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274).

Förslagen syftar också till att anpassa målen för läkar-examen för att de i större utsträckning ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv. Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara en yrkesexamen på avancerad nivå.
Förslagen innebär att det föreslås ändringar i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Departement: Utbildningsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2018-09-27

Sacos svarstid: 2018-10-04

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06