Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 423 träffar.

Yttrande över remiss: Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70

Tisdag 10 nov 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om högskolans utbildningsutbud.

Nya regler för AP-fonderna, Ds 2015:34

Måndag 2 nov 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens promemoria – Nya regler för AP-fonderna, Ds 2015:34. I promemorian föreslås en ny organisation för de myndigheter som förvaltar buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet samt nya regler för förvaltningen av buffertkapitalet. I promemorian lämnas även förslag till nya regler för Sjunde AP-fonden som förvaltar det statliga förvalsalternativet inom premiepensionssystemet.

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Tisdag 27 okt 2015
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser att villkor som motsvarar kollektivavtal bör gälla för arbete som utförs inom ramen för en offentlig upphandling.

Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36)

Onsdag 30 sep 2015
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar I departementspromemorian föreslås en ny lag för att säkerställa att svensk rätt uppfyller direktivets krav på skydd mot ogynnsam behandling för unionsmedborgare som inlett klagomål eller förfaranden för att göra gällande sin rätt till fri rörlighet för arbetstagare och likabehandling.

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Tisdag 18 aug 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat i nästan fem år med ett mycket brett uppdrag; att se över de allmänna försäkringarna för sjukdom och arbetslöshet.

Betänkandet ”Ökad konsumentmakt på bolånemarknaderna”, SOU 2015:40

Tisdag 30 jun 2015
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Saco har i ett remissvar tagit ställning för förslag i utredningen Ökad konsumentmakt på bolånemarknaderna, SOU 2015:40. Betänkandet innehåller förslag som kan ha en positiv betydelse för att stärka konsumentens ställning och hans eller hennes möjligheter att fatta självständiga och kloka ekonomiska beslut. Inte minst unga har ofta en svag ställning på bolånemarknaden.

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Tisdag 30 jun 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Vårdnadsbidraget motverkar värden som Saco sätter högt.

Matchningsanställningen – nya vägar till jobb (Utredningen om matchningsanställningar A 2014:D)

Tisdag 30 jun 2015
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Utredningen föreslår ett treårigt försök med ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Målgruppen är långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Fredag 26 jun 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Även om intentionerna med att avskaffa tidsgränsen i sjukförsäkringen är goda, så leder förslaget till längre sjukpenningperioder och minskad återgång i arbete i ett läge där sjukskrivningarna kraftigt ökar. Fokus bör istället vara att utveckla sjukskrivningsprocessen och förbättra förutsättningarna för tidiga insatser så att färre drabbas av den bortre gränsen.

Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26)

Onsdag 24 jun 2015
Ämnen Integration

Remissvar Saco har i ett tidigare remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet tillstyrkt att Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem för etableringslotsar.

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, Ds 2015:29

Onsdag 24 jun 2015
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Att något görs nu är bra, men Saco anser att regeringen behöver återkomma i frågan.

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I (SOU 2015:13) samt Del II (SOU 2015:38)

Måndag 1 jun 2015
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco tillstyrker i huvudsak utredningens förslag i delbetänkandet (SOU 2015:13), som genomför tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet.

Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

Tisdag 19 maj 2015
Ämnen Skatter

Remissvar Saco delar utredningens bedömning att ett tonnageskattesystem bör införas i Sverige.

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning U2015/1626/UH

Fredag 8 maj 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco välkomnar att systemet för kvalitetsutvärdering av högre utbildning ses över.

Helhetsperspektiv behövs i regeringens skattepolitik

Onsdag 6 maj 2015
Ämnen Skatter

Remissvar Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remisserna ”Förändringar i husavdraget” (Fi2015/1728), ”Vissa kapitalbeskattningsfrågor” (Fi2015/1734), ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733) och ”Slopad skattereduktion för gåvor” (Fi2015/810).

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Onsdag 1 apr 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att förslaget är ett steg i rätt riktning, men menar samtidigt att steget borde varit större.

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande, (Fi2015/481)

Måndag 23 mar 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian - Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande - från januari 2015.

Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar

Måndag 16 mar 2015
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco tillstyrker att Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem för etableringslotsar.

Skatteverkets hemställan om beskattning av utländska socialförsäkringspensioner

Fredag 13 mar 2015
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har tagit del av Skatteverkets promemoria ”Beskattningen av utländska socialförsäkringspensioner – hemställan om lagändring”, Dnr: Fi2014/2192.

Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Måndag 9 mar 2015
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco ställer sig bakom den bedömning Sveriges Ingenjörer gör avseende behovet av att tydliggöra forumfrågan och vilken behörighet den nya Patent- och marknadsdomstolen ska ha.