Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 423 träffar.

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdom covid-19

Torsdag 4 jun 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Ersättningen ökar möjligheterna för försäkrade som tillhör angivna riskgrupper att skydda sig från att bli smittad av covid-19.

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Onsdag 3 jun 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I promemorian lämnas förslag till en ny förordning för att anpassa och komplettera svensk rätt till EU-proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer

Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande (SOU 2019:65)

Måndag 25 maj 2020
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Långtidsutredningen 2019 (LU 2019) har temat ojämlikhet och syftar till att analysera ojämlikhetens utveckling och orsaker samt vilka konsekvenser ojämlikhet har för den svenska ekonomins funktionssätt. Fokus är på inkomstskillnader. Dessutom uppmärksammas de offentliga välfärdstjänsternas betydelse för att utjämna levnadsförhållandena.

Förvalsalternativet inom premiepensionen - Fi2020/00584/FPM

Måndag 18 maj 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker promemorians förslag till att dela upp förvalsalternativet i premiepensionssystemet i en diversifierad tillväxtportfölj under sparandeperioden och en traditionell försäkring under utbetalningstiden.

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Måndag 11 maj 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att utredningens förslag kommer att förbättra den nuvarande tillämpning av sjukförsäkringen i flera viktiga avseenden och väsentligen göra försäkringen mer transparent, förståelig och rättssäker.

Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Tisdag 5 maj 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar, diarienummer: Ju2020/01026/L7 lämnas förslag på särskilda regler i utlänningsförordningen om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige.

Yttrande över förordningen om statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Tisdag 28 apr 2020
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco avstyrker regeringens förslag till förordning om statsbidrag för utveckling av kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

Måndag 27 apr 2020
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Regeringen föreslår att en temporär fjärde nivå för stöd vid korttidsarbete, perioden 1 maj–31 juli 2020.

Bättre studiestöd till äldre, SOU 2018:3

Tisdag 17 mar 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Utredningen har lagt flera förslag om förbättringar av studiestödet till äldre och Saco stödjer de förslagen.

Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

Fredag 14 feb 2020
Ämnen Pension

Remissvar Saco:s utgångspunkt, i likhet med utredningens, är att premiepensionen är en del av det allmänna socialförsäkringssystemet och att staten därmed måste ta ett tydligt ansvar för premiepensionssystemet.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Fredag 7 feb 2020
Ämnen Skatter

Remissvar Saco är kritisk till sänkta arbetsgivaravgifter som metod för att öka sysselsättningen bland vissa grupper.

ILO-konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

Tisdag 28 jan 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar LO, TCO och Saco är positiva till en ratificering av ILO-konvention 190, och menar att det är viktigt att lagfästa allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.

F-skattesystemet – en översyn

Fredag 25 okt 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Utredningen konstaterar att F-skattesystemet i huvudsak fungerar väl.

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

Fredag 20 sep 2019
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar En viktig utgångspunkt för Sacos yttrande över förslagen i detta betänkande är att ett generellt förbud för arbetsgivare att begära in utdrag från belastningsregistret från anställda och arbetssökande genomförs.

Genomförandet av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

Tisdag 17 sep 2019
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco anser att utredningens förslag överlag är väl förenliga med den svenska kollektivavtalsmodellen. Utredningen har i stor utsträckning lyckats finna lösningar som ryms inom det svenska system som redan gäller för utstationering.

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Onsdag 31 jul 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Saco har under lång tid argumenterat för att den högsta marginalskatten på arbete ska sänkas och uppgå till högst 50 procent.

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Onsdag 31 jul 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Saco avstyrker förslaget av principiella skäl.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Måndag 24 jun 2019
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Styr- och resursutredningen (SOU 2019:6) En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Vissa ytterligare ändringar i placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Måndag 24 jun 2019
Ämnen Pension

Remissvar Saco anser att AP-fonderna idag förvaltas väl men att det är av stor vikt att regelverket följer med och anpassas till den snabba utveckling som sker på de finansiella marknaderna.