Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 423 träffar.

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

Måndag 24 sep 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Med dagens regelverk för ersättningen vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som drivs i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns det risk för individen att hamna i kläm mellan myndigheterna när individen är oförmögen att arbeta.

Tid för utveckling, delbetänkande av utredningen för hållbart arbetsliv över tid (SOU 2018:24)

Fredag 14 sep 2018
Ämnen Arbetsrätt, Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Saco har givits tillfälle att yttra sig över delbetänkandet ”Tid för utveckling” av Utredningen för hållbart arbetsliv över tid.

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Onsdag 12 sep 2018
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar Saco välkomnar en reglering på EU-nivå till skydd för visselblåsare.

Yttrande över delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29

Tisdag 4 sep 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (U2018/01749/UH).

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Måndag 3 sep 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagets utformning ökar skattesystemets komplexitet och bidrar till att göra systemet mer svåröverskådligt.

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet

Fredag 31 aug 2018
Ämnen Jämställdhet

Remissvar Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå förändringar i läroplanerna för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen) vad gäller jämställdhetsuppdraget i utbildningarna.

Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar

Fredag 20 jul 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker i huvudsak promemorians förslag men ställer sig tveksam till förslaget att ta bort kravet på att det ska råda brist på behöriga sökande till högskoleutbildning för att anordna basårsutbildning.

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Måndag 2 jul 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco är huvudsakligen positivt inställd till att öka tryggheten och flexibiliteten i trygghetssystemet för studerande. Att möjliggöra deltidssjukskrivning inom ramen för studiemedelssystemet och samtidigt halvera karenstiden är dessutom något som Saco har framfört i andra sammanhang. Saco tillstyrker därför dessa förslag.

Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag (Rapport 2018:2)

Fredag 29 jun 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco är positiv till att UKÄ:s uppdrag utvidgas från att enbart gälla kvalitetsgranskning av högre utbildning till att även omfatta forskning.

Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd, Ds 2018:8

Fredag 8 jun 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco delar bedömningen att dessa delar av grundskyddet bör bli föremål för förstärkningar.

En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3

Torsdag 7 jun 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tycker det är bra att det tas ett helhetsgrepp på internationaliseringen av högskolan.

Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (U2018/01247/UH)

Onsdag 9 maj 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning lämnas förslag till ändringar ändringar i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7

Fredag 4 maj 2018
Ämnen Integration

Remissvar Stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare.

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen, del 2 (SOU 2017:101)

Onsdag 2 maj 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att utredningen gjort ett gediget arbete om föräldraförsäkringen och vi ställer oss även bakom flera av förslagen, t ex att fler dagar reserveras för respektive vårdnadshavare samt att man vill göra det möjligt att överlåta föräldrapenningdagar till närstående.

Exitbeskattning för fysiska personer: Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige

Måndag 5 mar 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Skatteverket föreslår i sin promemoria att den så kallade tioårsregeln i inkomstskattelagen avskaffas och ersätts med bestämmelser om en så kallad utflyttningsbeskattning.

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen, del 1 (SOU 2017:101)

Onsdag 28 feb 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker förslagen om att införa reserverade dagar på grundnivån samt att sambo likställs med förälder utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, Ds 2017:64

Tisdag 20 feb 2018
Ämnen Integration

Remissvar En rörlig arbetskraft en viktig för ett kunskaps- och innovationsintensivt land.

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Måndag 19 feb 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco har lämna synpunkter på regeringens promemoria – Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem, Fi2017/04798/FPM. Saco välkomnar att åtgärder vidtas för att säkerställa tydligare krav och skapa bättre kontroll över Premiepensionssystemets fondtorg.

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59)

Måndag 19 feb 2018
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslagen syftar till att förenkla för föräldrar samt att göra Försäkringskassans administration mer kostnadseffektiv.

Studiemedel vid utlandsstudier för långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV)

Fredag 2 feb 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Studiemedel vid utlandsstudier för långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV).