Ökad arbetslöshet bland akademiker

I slutet av april var 3,5 % av akademikerna öppet arbetslösa enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Det innebär att arbetslösheten har ökat med en procentenhet jämfört med april ifjol.

Publicerad: Fredag 15 maj 2020

Senast uppdaterad: Fredag 15 maj 2020

Utöver det hade 1,7 % plats i något arbetsmarknadsprogram. Totalt var alltså 5,2 % av akademikerna arbetslösa eller i program i slutet av april. Totalt motsvarar det ca 91 500 personer.

De senaste månadernas extremt höga varseltal har även drabbat akademiker. Många varsel har dock inte hunnit verkställas ännu, vilket gör att vi kan förvänta oss ytter­ligare ökning av arbetslösheten framöver.

Siffrorna visar också att arbetslösheten har ökat bland män över 50 år. Det är bekymmersamt eftersom äldre personer ofta har svårare att hitta nya jobb än yngre, vilket ofta innebär långa arbetslöshetstider och högre risk för långtidsarbetslöshet. Vidare ökar arbets­lösheten i samtliga län och för både in- och utrikes födda akademiker. Ökningen av arbets­lös­heten gäller alltså alla delar av arbetsmarknaden oavsett utbildningsinriktning.

– Vi ser att arbetslösheten slår brett och ökar bland både kvinnor och män, i samtliga åldersgrupper och för samtliga utbildningsinriktningar, säger Lena Granqvist samhällspolitisk chef på Saco.

Snart är det sommar och då kommer en ny kull nyutexaminerade akademiker ut på arbetsmarknaden. De kommer att få betydligt svårare att hitta jobb. Vid tidigare låg­konjunkturer har många nyutexaminerade akademiker dröjt sig kvar vid högskolan och läst en eller ett par terminer extra i avvaktan på att situationen på arbetsmarknaden ska förbätt­ras. Det kan bli svårare denna gång.

– Många studenter har redan långa utbildningar t ex masterexamen vilket gör att de slagit i taket för studielån. Det kommer att bli svårt för dem att studera vidare. Samtidigt står arbetsmarknaden still med rekordmånga permitteringar och varsel. Det är mycket bekymmersamt, säger Lena Granqvist.

Samtidigt minskar efterfrågan på akademiker, mätt som antalet nyanmälda akademikerjobb.

Under april månad anmäldes knappt 25 000 platser för ”yrken som kräver fördjupad högskole­kompetens” till Arbetsförmedlingen. Det är 8600 färre än under april ifjol. Det är framför allt den offentliga sektorn som anmält färre lediga platser jämfört med april 2019. Området ”Vård och omsorg, sociala tjänster” anmälde nästan 4000 färre platser jämfört med april ifjol, men är fortfarande den näringsgren som anmälde flest platser till Arbetsförmedlingen under månaden. Inom utbildningsområdet minskade antalet platser med 1200 samtidigt som de ökade något inom gruppen ”Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik”.

Arbetslöshetssiffor för april 2020

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64

Thomas Ljunglöf, Statistiker/utredare, livslön
thomas.ljunglof@saco.se

08-613 48 85