Etableringsreformen missar målet

Efter fyra år kan vi konstatera att regeringens etableringsreform missat målet även om allt som gjorts inte är dåligt. Trots insatser på hundratals miljoner blev inte reformen någon mirakelmedicin för etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Reformen präglas av stora brister i styrning och uppföljning.

Publicerad: Tisdag 24 jun 2014

Senast uppdaterad: Fredag 9 jun 2017

Det var i slutet av 2010 som regeringen lanserade etableringsreformen. Nu har Riksrevisionen granskat reformens lotssystem och precis som Saco konstaterat att det finns fortsatt stora problem. Många nyanlända välkomnas till ett Sverige där det fortfarande är svårt att hitta fram. De hittar allt för sällan ett arbete i nivå med sin utbildning. Etableringslotsarna har inte lyckats bli länken mellan individ och arbetsmarknaden. Att försöka slå sig in på svensk arbetsmarknad kan jämföras med att tävla i "orientering utan karta och kompass". I Sacos studie med samma namn kom vi fram till att vi har en lång väg kvar till ett mottagande med enkla regler och god vägledning.

– Tyvärr har flera av våra farhågor besannats och etableringsreformen brottas med problem som Saco förutspådde, säger Göran Arrius.

Saco formulerade redan år 2013 några råd baserade på tidigare utredningar och erfarenhet i skriften: Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. Nyanlända akademiker bör i likhet med övriga akademiker få träffa en handläggare som har kunskap om deras utbildning och arbetsmarknad. Vidare bör etableringsplanens tidsgräns, baserat på individuella behov, kunna förlängas till tre år. Etableringslotsarna bör i högre utsträckning vara yrkes- eller branschspecialiserade för att kunna bidra till en snabbare etablering. Det måste finnas ett system för att följa upp och bedöma lotsarnas verksamhet och resultatet bör finnas tillgängligt vid den nyanländes lotsval. Arbetsförmedlingens handläggare bör få i uppdrag att ge vägledning i valet av lots. En översyn krävs av huruvida lotsarnas ersättningssystem fungerar ändamålsenligt.

Riksrevisionen har nu i mångt och mycket kommit till samma slutsatser: Etableringslotsarna har helt enkelt fått en för bred utformning. Fokus på arbetsmarknaden har därmed försvunnit. Styrningen mot åtgärder för en snabbare etablering på arbetsmarknad har misslyckats.

– Detta är ytterst beklagligt. Vi varnade för att det kunde bli ett problem om inte reformen anpassades efter individernas specifika och förutsättningar och behov. Den som är ny i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden behöver information och vägledning för att kunna göra ett bra val av etableringslots. Detta saknas idag och då fungerar inte syftet med lotsarna. En insatt arbetsförmedlare borde kunna ge vägledning i lotsvalet. Tillsammans med någon form av ratingsystem skulle detta bidra med värdefull information från lotsens tidigare kunder, säger Josefin Edström.

Riksrevisionen lyfter fram att Lotsföretagen presenterar sig väldigt snarlikt vilket gör det svårt att välja en specialiserad lots. Dessutom är informationen till de nyanlända på svenska. Meningen var att matchningen skulle lyckas om makten sköts från politiker och tjänstemän. Valfriheten i systemet skulle sortera bort oseriösa aktörer och höja kvaliteten på insatserna. Men enligt Riksrevisionen anser 80 procent av lotsleverantörerna själva att "branschen präglas av oseriösa lotsleverantörer och antalet utträden ur valfrihetssystemet är lågt." Självsaneringen som regeringen räknade med har inte kommit till stånd och därmed inte heller kvalitetshöjningen av lotsarna.

Saco instämmer i att den tjänst som etableringslotsarna gör måste renodlas och kopplas hårdare till att vara en arbetsförberedande insats. Idag är uppdraget för brett och erbjuds till alla som skriver in sig på Arbetsförmedlingen.

– Vi vill än en gång betona vikten av individuella åtgärder. Regeringen borde lyssna på Saco och Riksrevisionen. Då skulle etableringen förbättras och mycket av värdefull kunskap inte gå förlorad på den svenska arbetsmarknaden, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Josefin Edström, utredare Saco, 0704-97 23 68
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72