Så hanterar vi personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Saco är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Publicerad: Onsdag 23 maj 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 23 maj 2018

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du beställer något på vår webb, anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, prenumererar på ett nyhetsbrev eller pressmeddelande, lämnar kommentarer eller interagerar på våra sociala medier lämnar du ut personuppgifter till oss. Det kan till exempel vara följande personuppgifter :

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Facklig tillhörighet
 • Foto och film
 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll
 • Ditt fackliga uppdrag

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du ger oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Beställer en tjänst eller material
 • Beställer en prenumeration från oss
 • Anmäler dig till ett event hos oss
 • Skriver en kommentar på vår webbplats eller på våra sidor i sociala medier. 

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

Ändamål och rättslig grund

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om, för att vi ska kunna kommunicera med dig eller du har gett ditt samtycke.

Kommer vi dela din information med andra?

Vi kan komma att dela information med tredje part såsom leverantörer. De leverantörer som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Saco har lämnat för behandlingen.  När personuppgifter ska behandlas av en leverantör så upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar all data inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Prenumeration

När du beställer prenumeration via Sacos webbplats kommer din e-postadress att sparas i ett databasbaserat register som används för att skicka dina prenumerationsbrev. När du avslutat alla dina prenumerationer via webbplatsen så raderas e-postadressen.

Deltagande på event, seminarier, kurser och konferenser

Intresseanmälan till event
När du skickar ditt intresse om ett event så samtycker du till att Saco sparar din e-post för att skicka dig önskad och relevant information. Därefter raderar vi din uppgift.

Anmälan
När du anmäler dig till seminarier, kurser och konferenser (event) via Saco kommer dina kontaktuppgifter som du lämnar i samband med en anmälan att registreras, sparas och nyttjas för att kunna förse dig med relevant information om eventet enligt avtal.

Dina kontaktuppgifter sparas också, så länge det är nödvändigt, med ändamålet att kunna skicka dig en inbjudan om att delta på aktuellt event vid ett eventuellt återkommande tillfälle. Du kan när som meddela oss om att du inte önskar vidare inbjudan om eventet.

Betalning
Betalningsuppgifter som du lämnar i samband med anmälan registreras, sparas och nyttjas för att för att hantera eventuell betalning enligt avtal. Relevant betalningsunderlag sparas enligt gällande lagstiftning.

Deltagarlista
När du anmält dig till ett event kan vi publicera roll och det företag, förbund eller den organisation du representerar på en deltagarlista för eventet, som publiceras på vår hemsida. Ändamålet är att du och andra deltagare ska erbjudas information om deltagande på aktuellt event. Efter en intresseavvägning har Saco bedömt att det kan vara betydelsefullt för deltagare att kunna ta del av vilket deltagande och nätverk som erbjuds via eventet. Deltagarlistan raderas efter eventet.

Utökad deltagarlista inkluderat namn och kontaktuppgifter kan komma att delas med deltagare på eventet för att kunna erbjuda vidare kontakt och nätverk.

Meddela oss på nedan angiven e-postadress om du vill att ditt deltagande inte ska anges på deltagarlistan.

Mat och boende
Om du anmäler dig till ett event och i samband med det skickar in uppgifter om allergier/specialkost eller särskilda preferenser om boende samtycker du till att Saco behandlar dessa uppgifter i syfte att beställa lämplig mat och boende till eventet.

Saco kommer att radera uppgifterna direkt efter det att eventet har ägt rum.

Foto, video- och ljudupptagningar
På våra event kan vi fotografera, filma eller göra ljudupptagningar. Ändamålet är att Saco i vissa fall har ett intresse av att nå ut till andra intressenter om våra event, dess innehåll och vår verksamhet med relevant information och kunskap om våra arbetsområden.

Där det erbjuds kommer Saco att informera om att foto, filmning eller ljudupptagning sker vid aktuellt tillfälle. Vi strävar alltid efter att anpassa våra event så att den som inte vill komma med på t.ex. bild ska ha möjlighet att undvika det.

Information och erbjudanden om andra event
Dina kontaktuppgifter sparas också tills vidare med ändamålet att kunna skicka dig erbjudanden om att delta på andra event som erbjuds via Saco. Du kan enkelt avregistrera dig i mailet om vidare utskick alternativt maila oss på e-postadressen nedan om du inte längre önskar dessa utskick. 

Mer information
Om du undrar hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill ändra eller radera personuppgifter som Saco hanterar kring ett event så kan du med fördel kontakta: event@saco.se

Beställning av informationsmaterial och profilprodukter

Vi behandlar personuppgifter i samband med beställning av produkter från vår beställningstjänst. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen. Uppgiften spara i max 12 månader och rensas efter den årliga statistiken utförts. Vi använder oss av extern leverantör för utskcik av beställt material och produkter.

Sociala medier

Tillhandahållaren av en sociala medier-plattform bär det primära ansvaret för behandlingen av användarnas personuppgifter. Dessa insamlade uppgifter kommer att lagras i USA. Däremot är Saco att anse som ansvariga för viss behandling som sker på Sacos sidor.

Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram

Gällande ansvar enligt dataskyddslagstiftning så är vi personuppgiftsansvariga för den aktivitet som sker på våra sidor på dessa plattformar. Detta ansvar omfattar de inlägg vi publicerar samt för andra användares publiceringar på våra sidor.

Vårt ansvar är primärt att tillse att vi informerar enskilda om vår personuppgiftsbehandling på våra sidor, att vi modererar och tar bort sådana kommentarer som strider mot lag samt ser till att bemöta förfrågningar från enskilda vars personuppgifter behandlas på någon av våra sidor.

Vi ansvarar också enligt annan lagstiftning för att moderera och tillse att brottsliga kommentarer inte får finnas kvar på våra sidor. Detta ansvar utövar vi genom att se till att övervaka och moderera våra sidor, och radera sådant som utgör brott.

Twitter

Då Twitter inte möjliggör kontroll över andras inlägg, taggningar eller kommentarer på egna inlägg så är vårt ansvar mer begränsat.

För Twitter-konton är vi endast personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i våra egna inlägg, men inte för andras inlägg som sänds genom kontot. För sådana inlägg som utgör brott så ansvarar vi bara för de inlägg vi själva skriver och inte sådant som skrivs till oss eller om oss.

Kommentarer i sociala medier

Vi på Saco förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra förhållningsregler.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på våra sidor i sociala medier. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Vi bevakar och modererar våra sidor i sociala medier på vardagar klockan 9-17.

Medlemsuppgifter i lönestatistik

Om du är medlem i ett Sacoförbund kan vi komma att behandla dina personuppgifter i ändamål för lönestatistiska utredningar. Saco får uppgifter från Sacoförbunden som vid utredningarna pseudonymiseras för att säkerställa högsta möjliga skydd av din personliga integritet.

Ändamålet med de lönestatistiska utredningarna är att värna om Sacoförbundens medlemmars intressen i frågor som lönebildning, löneförmåner, rättvis lönesättning och anställningsvillkor, samt i opinionsbildande syften för att värna om akademikernas intressen i samhället. Du kan vända dig till Sacokansliet för att utöva dina rättigheter som registrerad.

Saco Studentmässor

Gällande ansvar enligt dataskyddslagstiftning så är Saco personuppgiftsansvarig för nedan beskrivna personuppgifter för medverkande utställare, bokningsansvarig på besökande skolor samt besökares biljettregistrering. ITM-Mobile, vår leverantör av mässappen Saco Studentmässa och administrationssystemet samt våra partners Stockholmsmässan och Malmömässan är personuppgiftsbiträden.

Biljettbokning

Vi sparar dina uppgifter till kommande års mässa som underlag för inbjudan och för att kunna vara dig behjälplig vid din beställning om du skulle behöva få tillgång till förgående års beställningsuppgifter.

Besökare/biljettregistrering/mässplanering och noteringar under besöket

Vi sparar dina uppgifter i vår mässapp tre veckor efter genomfört event för att ge dig tid att exportera dina uppgifter för din fortsatta planering inför studievalet.

Utställare

Vi sparar dina uppgifter till kommande års mässa som underlag för inbjudan och för att kunna vara dig behjälplig vid din beställning om du skulle behöva få tillgång till förgående års beställningsuppgifter. Vi vidarebefordrar dina bokningsuppgifter till våra partners för genomförande av Sacos Studentmässor.

Sacos Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare

Vi sparar dina anmälningsuppgifter under hela kursperioden för att ha möjlighet att vid behov komma i kontakt med dig.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Rätt att begära begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Saco inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Saco upphöra med behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndighetenom du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Kontakta oss

Vi har utsett ett dataskyddsombud. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på dataskyddsombud@saco.se.

Har du frågor om du finns i våra register eller vill bli raderad, kontakta kansli@saco.se.