Högskolan måste jobba med jämställdheten

Högskolorna måste ta ett aktivt ansvar mot en jämställd arbetsmarknad under studietiden, skriver representanter för en rad studentorganisationer i en debattartikel i UNT.

Publicerad: Fredag 9 mar 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 26 jul 2018

2017 blev året då kvinnor från samhällets sektorer reste sig upp, tog stöd av varandra och berättade om sina erfarenheter. Rörelsen kom att bli en frigörelse i strävan efter ett jämställt samhälle och arbetsliv och möttes av stort stöd, både medialt och politiskt.

Genom #metoo-rörelsen tydliggjordes hur förlegade synsätt på män och kvinnor förekommer inom ramen för den högre utbildningen.

Den 7 november 2017 publicerades skrämmande men talande resultat i Svenska Dagbladets granskning av sexuella trakasserier på Sveriges universitet. Som kunskapskälla för Sveriges framtida yrkesverksamma akademiker måste akademin utgöra föregångare i arbetet mot ett mer jämställt arbetsliv.

Samtidigt som #metoo-uppropet placerade frågan om hur vi når en jämställd arbetsmarknad högt på dagordningen kan vi inte stanna vid att enbart synliggöra frågans existens.

Högskolorna måste vidta aktiva åtgärder i kampen för ett jämställt arbetsliv, fritt från machokultur och sexuella övergrepp.

Därför kräver Saco Studentråds medlemssektioner att Sveriges universitet aktivt tar ansvar för att utbilda morgondagens samhällsbyggare, men även framtidens medmänniskor.

Den 20 december 2017 fattade regeringen beslut om att Sveriges universitet och högskolor ska synliggöra hur de arbetar mot sexuella trakasserier. Saco studentråds medlemssektioner välkomnar regeringens förslag och ser det som ett positivt led i strävan efter en högre utbildning som i ökad grad bygger på jämställdhet och tolerans. Men det räcker inte.

Ungefär var fjärde person som bor i Sverige genomgår en högre utbildning innan de övergår till att bli yrkesverksamma och det finns inga skäl att tro att denna positiva utveckling skulle vända.

Sveriges universitet och högskolor måste därför ta sitt ansvar för ett arbetsliv fritt från förlegade normer och bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete.

I en studentmedlemsundersökning genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av Jusek framgår att andelen studerande kvinnor som lever med oro och ångest inför sina studieresultat är betydligt högre än motsvarande gruppen män. Samma trend följer med ut i arbetslivet. Alarmerande statistik från Saco visar att ohälsotalen för Sveriges akademiker ökar. Detta pekar på ett tydligt faktum - akademin och arbetslivet står inför gemensamma utmaningar. Detta är ett jämställdhetsproblem. Bryggan mellan utbildning och arbete måste lyftas upp i granskarens ljus. Vi kräver tre reformer:

1. Att akademin ställer krav på att externa aktörer med vilka skolorna samarbetar kan uppvisa att de bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete, för en arbetsplats som bygger på tolerans och respekt.

2. Att det införs en nationell nolltolerans mot all form av könsrelaterade trakasserier inom ramen för den högre utbildningen. För en trygg studiemiljö, där alla studenter kan nå sin fulla potential,

3. Att Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra en kartläggning över vilka åtgärder som landets alla universitet och högskolor vidtar för att främja en jämställd högskola. Informationen ska därefter finnas tillgänglig för nuvarande och blivande studenter.

En akademi som tar tydlig ställning för nolltolerans mot kränkande behandling ger effekt, inte bara under studietiden utan också på moraluppfattningen hos våra arbetsgivare.

Akademin måste vara motorn i arbetet mot en arbetsmarknad präglad av jämställdhet och alla människors lika värde. Detta ger också Sveriges studenter ökade förutsättningar att styra rodret mot en framtida arbetsmarknad fri från övergrepp och förlegade normer.

Ojämställdhet uppstår inte vid den tidpunkt då vi sätter foten på vår första arbetsplats. Ställ krav på att Sveriges lärosäten verkar för en jämställd utbildning och därmed arbetsmarknad, fri från sexuella trakasserier och machokultur!

Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd
Linnéa Jahn, Vice ordförande Saco studentråd
Lina Arvidsson, ledamot med ansvar för jämställdhets- och integrationsfrågor

Andrea Lindblom, ordförande Fysioterapeuternas studentsektion

André Hermansson, ordförande Sveriges läkarförbund Student

Ava Joher, ordförande Farmaceuterna

Helena Wernersson, ordförande Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Lina Ahl, ordförande Akademikerförbundet SSR Student

Linus Olsson Collentine, ordförande Sveriges Psykologförbunds Studeranderåd

Lovisa Kronsporre, ordförande Jusek studerandesektion

Lovisa Wilhelmsson, ordförande Naturvetarnas Studentråd

Lyova Torosyan, ordförande Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

My Strakbrink, ordförande Sveriges Arkitektstudenter


Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning 9 mars 2018.