Så hanterar vi personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Saco studentråd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Publicerad: Onsdag 23 maj 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 29 maj 2018

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler dig våra event, prenumererar på våra pressmeddelanden, lämnar kommentarer eller interagerar på våra sociala medier lämnar du ut personuppgifter till oss. Det kan till exempel vara följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Facklig tillhörighet
 • Din utbildning
 • Ditt lärosäte
 • Ditt studentfackliga uppdrag

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du ger oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Beställer en prenumeration från oss
 • Anmäler dig till ett event hos oss
 • Skriver en kommentar på vår webbplats eller på våra sidor i sociala medier. 

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

Ändamål och rättslig grund

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om, för att vi ska kunna kommunicera med dig eller du har gett ditt samtycke.

Kommer vi dela din information med andra?

Vi kan komma att dela information med tredje part såsom leverantörer. De leverantörer som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Saco studentråd har lämnat för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av en leverantör så upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar all data inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Prenumeration

När du beställer prenumeration via Saco studentråds webbplats kommer din e-postadress att sparas i ett databasbaserat register som används för att skicka dina prenumerationsbrev. När du avslutat alla dina prenumerationer via webbplatsen så raderas e-postadressen.

Anmälan till event

När du anmäler dig till event via Saco studentråds webbplats kommer dina uppgifter att sparas i ett databasbaserat register som används för att administrera dessa. Uppgiften sparas i max 3 månader. 

På våra event tar vi foton eller gör filmer eller ljudupptagningar som kan innehålla personuppgifter. Detta gör vi med stöd av en intresseavvägning, då vi har ett intresse av att marknadsföra vår verksamhet och nå ut till andra intressenter med relevant information och kunskap om våra arbetsområden och för att kunna bedriva effektivt påverkansarbete för goda villkor i arbetslivet. Vi strävar alltid efter att anpassa våra event så att den som inte vill komma med på t.ex. bild ska ha möjlighet att undvika det. Du har alltid möjlighet att invända mot att vi hanterar dina personuppgifter. Kontakta då vår digitala redaktör.   

Kommentarer på Saco studentråds webbplats och i sociala medier

Vi på Saco studentråd förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra förhållningsregler.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på vår webbplats eller på våra sidor i sociala medier. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Vi bevakar och modererar våra sidor i sociala medier och på vår webbplats på vardagar klockan 9-17.

När du lämnar kommentarer på Saco studentråds webbplats låter vi kommentarer ligga kvar ett år sedan rensas de bort automatiskt.

Sociala medier

Tillhandahållaren av en sociala medier-plattform bär det primära ansvaret för behandlingen av användarnas personuppgifter. Däremot är Saco studentråd att anse som ansvariga för viss behandling som sker på Saco studentråds sidor.

Facebook och Instagram

Gällande ansvar enligt dataskyddslagstiftning så är vi personuppgiftsansvariga för den aktivitet som sker på våra sidor på dessa plattformar. Detta ansvar omfattar de inlägg vi publicerar samt för andra användares publiceringar på våra sidor.

Vårt ansvar är primärt att tillse att vi informerar enskilda om vår personuppgiftsbehandling på våra sidor, att vi modererar och tar bort sådana kommentarer som strider mot lag samt ser till att bemöta förfrågningar från enskilda vars personuppgifter behandlas på någon av våra sidor.

Vi ansvarar också enligt annan lagstiftning för att moderera och tillse att brottsliga kommentarer inte får finnas kvar på våra sidor. Detta ansvar utövar vi genom att se till att övervaka och moderera våra sidor, och radera sådant som utgör brott.

Twitter

Då Twitter inte möjliggör kontroll över andras inlägg, taggningar eller kommentarer på egna inlägg så är vårt ansvar mer begränsat.

För Twitter-konton är vi endast personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i våra egna inlägg, men inte för andras inlägg som sänds genom kontot. För sådana inlägg som utgör brott så ansvarar vi bara för de inlägg vi själva skriver och inte sådant som skrivs till oss eller om oss.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Rätt att begära begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Saco inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Saco upphöra med behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Kontakta oss

Vi har utsett ett dataskyddsombud. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på dataskyddsombud@saco.se.

Har du frågor om du finns i våra register eller vill bli raderad, kontakta kansli@saco.se.