Saco studentråds politiska program

Det politiska programmet innehåller Saco studentråds visioner och politiska åsikter rörande högre utbildning, förutsättningar att studera och vägar efter examen för 2017-2020. En nollvision – ingen ska ångra sin utbildningI Saco Studentråds politiska program beskriver vi våra mål och åsikter om hur den högre utbildningen ska vara utformad för att vår vision om att ingen ska ångra sin utbildning ska uppnås.

Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation och vi
utgör student- och framtidsrösten inom Saco. Runt 100 000 av Sacos över knappt 700 000 medlemmar är studenter och studenter finns organiserade i 20 av Sacos 23 förbund. Våra studentsektioner samlar medlemmar inom nästan alla utbildningar på högskoleorter över hela landet. Medlemmarna är allt från högskolenybörjare till studerande på forskarutbildningen.

Saco studentråd finns för att driva studentsektionernas gemensamma
frågor som är av vikt för alla studenter. Vi påverkar utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken för studenters och ny nyexaminerades situation.
Saco studentråd delar Sacos vision om ett kunskapssamhälle för alla, med
en hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell frihet under
ansvar. En grundläggande princip för högre utbildning är att den ska vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det här är Saco studentråds politiska program. Det innehåller visioner och
åsikter om hur vi tycker att den högre utbildningen ska vara utformad och
är ett av studentrådets grundläggande styrdokument.

Det politiska programmet utgår ifrån Saco studentråds visioner för
Sveriges högre utbildning. I vardera kapitel beskrivs visionen,
studentrådets politiska ståndpunkter samt våra förslag för en hållbar,
kvalitetsfrämjande högskolepolitik.