Remissvar Åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (U2014/4061/SF)

Förslaget är övervägande positivt. Det finns dock en risk att det slår mot dem som på grund av få arbetsinkomster har låg pension. För att skydda dem föreslår vi att lagändringen inte gäller den som får garantipension.

Publicerad: Onsdag 17 sep 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco Studentråd har getts möjlighet att svara på remissen Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (U2014/4061/SF). Nedan följer vårt yttrande.

En föränderlig arbetsmarknad och ett längre yrkesliv gör det önskvärt att möjliggöra för fler att studera längre upp i åldrarna med tillgång till studiemedel. Då är det en naturlig följd att, åtminstone, höja åldersgränsen för avskrivning av studiemedel.

Att ta bort åldersgränsen ter sig enklare än att förskjuta den vid varje tillfälle som reglerna kring tillgången till studiemedel ändras. En helt avskaffad åldersgräns gör det dessutom mer kostsamt för personer som avsiktligt flytt ifrån återbetalningen.

Det finns dock ett problem med att, rakt av, ta bort avskrivningen. Förslaget berör nämligen grupper med ganska skiljda egenskaper, som egentligen motiverar olika lösningar:

  1. De som hade ett yrkesliv längre än 25 år efter studierna, men som av på grund av en låg inkomst inte kunnat betala tillbaka studieskulden.
  2. De som hade ett yrkesliv längre än 25 år efter studierna men som avsiktligt har flytt ifrån återbetalningen.
  3. De som haft ett yrkesliv kortare än 25 år efter studierna.

Vi anser att det ligger i samhällets intresse att grupp två och tre inte får sina studieskulder avskrivna, men att det inte kan motiveras att ytterligare belasta ekonomin hos grupp ett, som kommer att få en låg pension.

Remissens förslag att skulderna även fortsatt ska kunna skrivas av om det föreligger synnerliga skäl är en positiv skyddsmekanism, men i vår mening inte tillräcklig för att säkra den här gruppens ekonomiska trygghet under ålderdomen. Behovsprövningen är dessutom kostsam.

För att öka rättvisan i systemet föreslår vi därför att de som får garantipension undantas från lagändringen, så att den som är skriven i Sverige och får garantipension i samma utsträckning får sina studieskulder avskrivna.

Johannes Danielsson, Ordförande Saco Studentråd