Remissvar: Saco Studentråds yttrande avseende Studiemedel för gränslös kunskap SOU 2011:26

Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående utredningen Studiemedel för gränslös kunskap, och inkommer härmed med sitt yttrande.

Publicerad: Fredag 30 sep 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Saco Studentråd välkomnar att regeringen genom denna utredning
försöker att förbättra och förenkla det befintliga studiestödssystemet för
utlandsstudier. Vi menar att det nuvarande systemet uppvisar klara brister
och utredningen identifierar de centrala problem som nuvarande ordning
medför. Saco Studentråd anser att utredningens huvudförslag
sammantaget medför en avsevärd förbättring jämfört med nuvarande
ordning...