Remissvar: Yttrande angående ”Förbättrad återbetalning av studieskulder” SOU 2010:54

Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om förbättrad återbetalning av studieskulder. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör i huvudsak vilka konsekvenser delbetänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Det är mycket viktigt för stabiliteten i studiemedelssystemet och för allmänhetens förtroende till studiemedelssystemet, att studiemedelsskulderna betalas av i så hög utsträckning som möjligt. Saco Studentråd ställer sig därför bakom intentionerna i delbetänkandet.

Publicerad: Fredag 1 okt 2010

Nyckelord:
Socialförsäkringar