Saco Studentråds yttrande avseende ”Promemoria om urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön” U2010/832/UH

Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om ändrade regler vid urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Saco Studentråd tillstyrker promemorians förslag om avskaffande av positiv särbehandling eftersom det är en trubbig metod som tar sikte på symptom snarare än strukturer.

Publicerad: Måndag 22 feb 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning