Var och hur arbetar en arbetsmiljöingenjör

I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen, samt att genomföra åtgärder och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete.

Konkret kan det handla om att identifiera risker för brand, explosion eller att se till att medarbetare inte tar skada av buller, strålning, dammpartiklar eller kemiska ämnen. Det kan dels röra sig om sedan länge kända risker, dels om nya risker som uppkommer på grund av användningen av nya produkter, material eller arbetssätt. På senare tid har till exempel användningen av nanomaterial uppmärksammats.

Arbetsmiljöingenjören är också skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa krav på underleverantörerna. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och håller ofta i kontakter med myndigheter. De implementerar också arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

Många arbetsmiljöingenjörer arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården. I större verksamheter finns också alltid arbetsmiljöexperter, som då framförallt har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare.En del arbetsmiljöingenjörer arbetar med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Arbetsmiljöingenjörer kallades tidigare för skyddsingenjörer. En del arbetar också på Arbetsmiljöverket som arbetsmiljöinspektörer. Det finns cirka 400 inspektörer anställda på Arbetsmiljöverket. (Läs mer under det yrket)

Naturvetarna uppskattar att det finns ca 500 arbetsmiljöingenjörer på arbetsmarknaden, varav ca 200 inom företagshälsovården.

YRKES- OCH MILJÖHYGIENIKER

På landstingens arbets- och miljömedicinska kliniker finns naturvetare som har specialistkompetens inom arbets- och miljömedicin.

Yrkes- och miljöhygieniker har ofta en forskarexamen och ägnar sig åt forskning, patientutredningar samt gör exponeringsutredningar på uppdrag av olika verksamheter. Det kan till exempel röra sig om biologiska risker i form av mögel och bakterier i fuktskadade byggnader.

Yrkeshygieniker arbetar främst med arbetsmiljön och miljöhygieniker med den yttre miljön och bostadsmiljön. Naturvetarna uppskattar att det finns cirka 200 miljö- och yrkeshygieniker på arbetsmarknaden.

För mer information se http://symf.nu.