Arkitekt

De flesta byggnadsarkitekter ritar hus, men arkitekturbildningen lägger grund för många yrkesval, som att jobba med stadsplanering, kulturarvsfrågor eller i fastighetsföretag. Läs mer för att ta reda på om arkitektyrket är något för dig.

Senast uppdaterad: Tisdag 28 nov 2023

Kort om arkitektyrket


Som arkitekt ritar du byggnader av olika slag på uppdrag av en beställare. Du skissar fram ritningar, texter och modeller med förslag på utformningen av byggnader, till exempel hur planlösning eller fasad ska se ut. Arkitektyrket kräver kompetens som både konstruktör och estet då hänsyn måste tas till uppdragsgivarens tekniska, ekonomiska, ekologiska och estetiska krav och önskemål. Dina kunder kan vara allt från byggföretag och privatpersoner till kommuner och landsting.

Arkitektutbildningen finns på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Lunds Tekniska Högskola i Lund, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt på arkitekthögskolan vid Umeå Universitet i Umeå. Utbildningstiden är fem år på heltid, och efter tre år har du möjlighet att avlägga kandidatexamen. Efter dina fem år erhåller du en yrkesexamen.

Läs mer om de andra arkitektyrkena: inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och planeringsarkitekt för att vara säker på att du väljer rätt inriktning från första början.

JobbetArkitekters lön

Det finns olika parametrar som påverkar lönen. Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt).

Medianlönen för nyutexaminerade (2022) är 33 200 kronor per månad. Medianlönen cirka 10 år efter examen är 45 400 kronor per månad och 52 200 kronor cirka 20 år efter examen.  

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för arkitekter?

Arbetsmarknaden idag

Sammantaget är det under rådande lågkonjunktur i byggsektorn stor konkurrens för nyexaminerade arkitekter. Arbetslösheten för de av Sveriges arkitekters medlemmar som är med i a-kassan AEA har ökat kraftigt, från mycket låga nivåer i början av året till att under hösten 2023 ligga på cirka 5 %. Sveriges Arkitekters undersökning visar att många nyexaminerade har svårt att få jobb just nu. Arkitektbranschen är ett konjunkturkänsligt yrke med stora variationer i antal arbetstillfällen. Arkitekter ligger tidigt i plan- och byggprocessen så kårens arbetsmarknad är en temperaturmätare på byggandets utveckling som just nu viker nedåt på grund av lågkonjunkturen i landet. På några års sikt väntas dock efterfrågan öka igen.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad gör arkitekter? 

Majoriteten av arkitekter jobbar i privata arkitektföretag eller i konsult- och fastighetsbolag. Det är vanligt att driva eget företag. Som arkitekt kan du också vara anställd på kommunernas samhällsbyggnadskontor eller i statliga myndigheter som länsstyrelser, Boverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet.

Att som arkitekt jobba på arkitektkontor och rita byggnader innebär att du omsätter beställarens visioner och idéer från första skiss till en tänkt verklighet. I rollen ingår att analysera, ifrågasätta och tolka vad byggherren vill göra och omvandla det till något konkret.

Du kan också jobba i en kommun. Då är din uppgift att vara kommunens förlängda arm som myndighetsperson, kravställare och rådgivare för de som vill bygga i kommunen. Det är viktigt att kommunicera med allmänheten, företagare eller politiker planerna för kommunen och uppmuntra till utveckling. Arkitekter kan även jobba med att förvalta och utveckla kulturarvet samt med utredningar och forskning. 

I både privat och offentlig sektor är det arkitekten som jobbar för att kvaliteten ska finnas kvar i den färdiga byggnaden och inte försvinna under projektets gång. Därför är arkitektens roll viktig under alla skeden i projektet.

Jobba utomlands med din svenska examen

Gemensamt för alla arkitektyrken är att det finns goda möjligheter till en internationell karriär. För att arbeta som byggnadsarkitekt inom EU underlättar det om du gått en utbildning som uppfyller EU:s direktiv för yrkeskvalifikation. Arkitektutbildningarna på KTH, LTH, Chalmers och Umeå gör det. 

Dessa direktiv kräver att du har fullföljt hela programmet. Om du har en separat kandidat- och masterexamen kan det alltså vara så att du inte anses vara yrkeskvalificerad och därmed inte berättigad att registrera dig som arkitekt utomlands. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att när du är i början av din karriär och därmed inte innehar en senior roll med projektledningsansvar eller liknande brukar det inte vara några problem att få jobb trots att man inte blivit berättigad en registrering. Det är alltså som mest relevant att ha detta i åtanke om du har som mål att arbeta internationellt genomgående under hela din karriär. 

Jobba i Sverige med en utländsk examen

Arkitekt är inte en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst att kalla sig arkitekt. Arbetsgivare förväntar sig dock att du har minst en kandidatutbildning men du anses vara färdig med studierna först efter fem år. Som komplement till yrkesexamina i Sverige har Sveriges Arkitekters yrkestitlar. De fungerar som ett intyg för din utbildning och erfarenhet. Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande samt är medlemmar i förbundet. 

Om du vill bli medlem i Sveriges Arkitekter måste du ha minst en kandidatexamen (tre års studier) i arkitektur från en utländsk utbildning som motsvarar den svenska. Innan ansökan om medlemskap i Sveriges Arkitekter ska eventuell utländsk utbildning värderas av Universitets- och Högskolerådet, UHR. Om UHR bedömer att din utbildning motsvarar en svensk arkitektutbildning kvalificerar detta dig för ett medlemskap i Sveriges Arkitekter. Om utbildningen inte skulle vara godkänd, men du kan visa upp en lång erfarenhet inom yrket kan särskild ansökan prövas av Sveriges Arkitekters invalsnämnd. 

Ansökan om medlemskap finns på Sveriges Arkitekters hemsida. Där kan du också läsa mer om medlemsfördelar och medlemsavgifter. För företagare erbjuder Sveriges Arkitekter också anslutning till ArkitektService.

Utbildning


Du kan läsa till arkitekt på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Lunds Tekniska Högskola i Lund, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg eller på arkitekthögskolan vid Umeå Universitet i Umeå. Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng, det vill säga fem år. På Chalmers Tekniska Högskola finns också programmet Arkitektur och Teknik. Det integrerar arkitektens kunskap om formgivning och byggnadskonst med ingenjörens fördjupade tekniska kunnande. Utbildningen leder till arkitekt- eller ingenjörsexamen beroende på val av master.

Arkitektutbildningarna består av både praktiska och teoretiska kurser. Utbildningarna har inte några skilda inriktningar, alla kombinerar konstnärlig gestaltning med teknik. Innehållet kan däremot variera på arkitektutbildningar vid olika lärosäten.

Efter att ha läst hela yrkesprogrammet är du berättigad en yrkesexamen. De flesta tar längre tid på sig att slutföra sin utbildning på grund av studieuppehåll för en längre praktikperiod. Detta är vanligast mellan år tre och år fyra.

Det finns även möjlighet till vidareutbildning. Om du ägnar dig åt din forskarutbildning på heltid är du färdig doktorand på fyra år. Utbildningen består dels av studier i form av kurser, seminarier och konferenser samt av egen forskning som ska leda fram till din doktorsavhandling. 

Antagning till arkitektutbildningen sker på flera olika sätt: betyg, arkitektprovet (ett särskilt lämplighetstest) eller högskoleprovet. Sammanlagt antas ungefär 390 studerande varje år. Antagningspoängen hör till de högsta på de tekniska högskolorna. Tvärtemot vad man kan tro innehåller arkitektutbildningen inte särskilt mycket matte. 

Behörighet

Se Antagning.se eller Studera.nu

Observera att behörigheten på Chalmers Arkitektur och Teknik skiljer sig åt från de resterande arkitektutbildningarna. Kontakta Chalmers för mer information.

Alternativa sätt att ta sig in på arkitektutbildningen 

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till de som har ett resultat från Arkitektprovet. Arkitektprovet består först av en hemuppgift som du skickar in och om du går vidare får du vara med på två provdagar.

Matematik- och fysikprovet finns till för dig som vill läsa Arkitektur och Teknik på Chalmers. Upp till en tredjedel av platserna på programmet ges till sökanden från urvalsgruppen för matematik och fysikprovet. Provet är under en heldag och under våren. Glöm inte bort att du måste ansökt till programmet för att få göra provet.  

Utlandsstudier

Det finns likvärdiga utbildningar i de flesta länder i västvärlden. Men det finns också ett stort utbud av utbildningar som inte motsvarar de svenska. Dessa kan vara mer tekniskt inriktade och mer lika en svensk ingenjörsutbildning eller vara kortare förberedande utbildningar.

Om man vill studera utomlands i Europa finns ett EU-direktiv som talar om vilka utbildningar som leder till en godkänd arkitekt-examen. Utanför EU är det olika i respektive land, då kan du kontakta skolan för mer informaition. Om du funderar på en arkitektutbildning utomlands bör du kontrollera med Universitets- och Högskolerådet om denna motsvarar en svensk utbildning. Tumregeln här är att den bör omfatta minst fem års studier på heltid (ej distans) och leda till en arkitektexamen. Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet till utlandsstudier/utbytesstudier under en eller två terminer.

Se filmat seminarium på Saco Studentmässa om arkitekter


Sveriges arkitekter är Sacos expert på arkitektyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se