Civilekonom/Ekonom

Civilekonomer och ekonomer är utbildade att analysera och förstå komplexa ekonomiska frågor och sammanhang. De arbetar i alla branscher på arbetsmarknaden. Ekonomer fattar beslut och har ett fokus på affärs- och verksamhetsmässighet samt arbetar långsiktigt.

Kort om civilekonom


Som civilekonom/ekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. 

Eftersom ekonomen har en bred utbildning som behövs i de flesta branscher har de stora möjligheter att välja mellan många olika jobb. Du kan arbeta i näringslivet, staten, kommuner och regioner men också i intresseorganisationer.

Ekonomprogrammet är på 3 år och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år och leder till civilekonomexamen.

 

JobbetVilken lön har civilekonomer?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2018 var 28 200 kr inom privat sektor, 28 200 kronor inom statlig sektor och 30 600 kronor inom kommunal sektor.

10 år efter examen är månadslönen (median) för en privatanställd civilekonom och ekonom 49 600 kr, för statligt anställd 42 200 kr och för anställd inom kommun eller region 40 975 kr. Medianlönen 20 år efter examen är 60 000 kr för privatanställda, för statligt anställda 48 768 kr och för anställda inom kommun och region 48 800 kr.

(Uppgifterna är från Civilekonomernas lönestatistik 2019)

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för civilekonomer?

Arbetsmarknaden idag

SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer visar att andel arbetsgivarna som uppger att det är god tillgång på nyutexaminerade ekonomer från ekonomutbildningen är 22% respektive 14% på erfarna ekonomer på arbetsmarknaden. Siffran avseende nyutexaminerade har sjunkit från 32 till 22% men ökat avseende yrkeserfarna från 8 till 14%.

Utsikterna på arbetsmarknaden är på det stora hela goda. Det råder stor efterfrågan på redovisningsekonomer, controllers, revisorer och IT-ekonomer medan konkurrensen bland ekonomiassistenter, administratörer och handläggare/utredare är hårdare. Digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden och kommer att göra det i allt högre grad i framtiden med jobb som försvinner och nya som kommer till. Bank- och finanssektorn genomgår stora förändringar, vilket innebär färre arbeten i denna bransch.  

Sammantaget är det för nyexaminerade ekonomer idag relativt lätt att få jobb. För mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb. Efter en lång och stadig uppgång av antalet examinerade ekonomer så vänder nu kurvan nedåt. Läsåret 2017/2018 examinerades 7 129 ekonomer, varav 54 % kvinnor respektive 46% män. Arbetslösheten är låg bland civilekonomer/ekonomer. 

Prognos om 5 år

Vad jobbar civilekonomer med?

Civilekonomer/ekonomer får en bred utbildning med affärs- och verksamhetsfokus samt problemlösning. Som civilekonom/ekonom har du stora möjligheter att välja mellan olika yrken. Du kan arbeta i näringslivet, staten, kommuner och regionermen också i intresseorganisationer. Många väljer att driva företag under en del av yrkeslivet.

Det finns drygt 111 322 yrkesverksamma ekonomer på arbetsmarknaden, varav ungefär lika många kvinnor som män. Omkring 74 procent arbetar i den privata sektorn. Många civilekonomer/ekonomer är verksamma inom tillverkningsindustrin, parti- och detaljhandeln. Banker, revisionsbyråer, försäkringsbolag och finansföretag är andra stora arbetsgivare. Cirka 14 procent arbetar i statlig sektor respektive 12 procent i kommuner och regioner. Många av de ekonomer som återfinns i offentlig sektor arbetar inom skatteförvaltning, statliga affärsverk, kommunförvaltning och kommunala bolag.

Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomiska frågor, arbetar både i privat och offentlig sektor. Många är anställda på myndigheter, departement, i stora industri- och tjänsteföretag samt bank- och finansbranschen. Du hittar mer information under rubriken Nationalekonom.

Många civilekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision eller utredningsarbete.

Vanliga yrken är affärsutvecklare, banktjänsteman, controller, ekonomichef, marknadsförare, projektledare, redovisningsekonom, revisor, företagsrådgivare, CFO, analytiker, försäljare/inköpare av varor och tjänster, privatrådgivare samt produktchef. Många företagsledare är civilekonomer.

Du hittar mer information om banktjänstemänmarknadsförareprojektledaresäljare och inköpare under respektive rubrik. Nedan beskrivs vad en controller, marknadschef, managementkonsult, redovisningsekonom och revisor arbetar med.

Läs om fler yrkestitlar för ekonomer/civilekonomer

Har du en utländsk civilekonom-/ekonomexamen?

Utbildningar som leder till yrken som i Sverige kräver auktorisation, legitimation eller motsvarande kallas reglerade yrken. Bland ekonomyrkena är auktoriserad revisor ett av de som är reglerade i Sverige.

Om du läser hela utbildningen utanför Norden är det mycket viktigt att kontrollera att utbildningen är godkänd. Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) innan du bestämmer dig. Det är också bra att spara alla kursbeskrivningar och litteraturlistor så att du kan visa vad som ingått i kurserna du läst. När du har avslutat din utbildning så är det viktigt att du får ett Diploma Supplement som visar vad som ingått i din examen.

Utbildning till auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att man har genomfört såväl en teoretisk som praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov. Läs mer på www.revisorsinspektionen.se och www.far.se.


Utbildning


Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. Även med en civilekonomexamen går det att läsa vidare ytterligare 1 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

Inriktningar och vidareutbildning

Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företags- eller nationalekonomi. Många av ekonomprogrammen innehåller också kurser i statistik och juridik. Efter grundkurserna väljer studenterna företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning och en fördjupning inom ämnet. Det kan vara affärsutveckling, ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiell ekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, hållbar utveckling, ledarskap/ organisation, logistik, marknadsföring eller redovisning. Du kan också skapa din egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. De internationella civilekonom- och ekonomprogrammen kombinerar ekonomi med språk och ofta utlandsstudier. Vissa ekonomprogram är inriktade från början, t.ex. mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som hälsoekonomi, industriell ekonomi och textilekonomi.

Utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor har nyligen ändrats (1 juli 2018). För att bli auktoriserad revisor idag krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlägger prov för revisorsexamen. Du ska ha avlagt kandidatexamen samt ha genomgått en praktisk utbildning under tre år. Totalt ska din utbildning således omfatta sex år, varav tre år är teoretisk och tre år är praktisk utbildning.

Läs mer på www.revisorsinspektionen.se och www.far.se.

Här kan du studera

De flesta svenska högskolor och universitet erbjuder kurser och utbildningsprogram i ekonomi.

Civilekonomexamen ges vid universiteten i Karlstad, Linköping, Umeå, Luleå och Örebro, Linnéuniversitetet (Växjö) samt högskolorna i Borås, Karlstad, Halmstad samt Internationella handelshögskolan i Jönköping. Civilekonomexamen ges även vid Göteborgs universitet när man läst ett tvåårigt masterprogram.

Kandidatprogram med ekonomisk inriktning ges vid:

  • Chalmers Tekniska Högskola (Göteborg), Universiteten i Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala (även på campus Gotland), Örebro samt vid Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar), Mittuniversitetet (Sundsvall/Östersund), Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet (Alnarp/Ultuna).
  • Handelshögskolan i Stockholm.
  • Högskolorna i Borås, Dalarna (Falun/Borlänge), Halmstad, Gävle, Kristianstad, Malmö, Mälardalen (Eskilstuna/Västerås), Skövde, Södertörn och Högskolan Väst (Trollhättan).

Magister och/eller masterprogram finns på de flesta lärosäten.

Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu.

Behörighet

För att bli antagen till högre utbildning måste man ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighet. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Ett annat sätt att bli behörig är via reell kompetens.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Man kan bli civilekonom genom att läsa hela utbildningen utomlands eller studera utomlands som en del av studier i Sverige. Det kan man göra på olika sätt, t.ex. kan man delta i ett utbytesprogram som anordnas av svensk högskola eller universitet. Fördelen med detta är att man oftast får tillgodoräkna sig studierna i sin svenska utbildning. Man behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Kontakta de högskolor och universitet som är av intresse för mer information om möjligheter till utbytesstudier.

Ett annan väg är att ordna utlandsstudier på egen hand och själv söka till ett utländskt universitet. Väljer man det måste man noggrant undersöka om man får tillgodoräkna sig de utländska poängen i sin svenska examen. Ta alltid reda på vad som gäller innan utlandsstudierna. Efter avslutad grundutbildning kan man läsa ett master- (1 eller 2 år) eller doktorandprogram utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Många civilekonomer/ekonomer arbetar utomlands under kortare eller längre perioder. Arbetet kan vara både inom svenska och internationella företag och organisationer. En del arbetar inom den svenska utrikesrepresentationen, t.ex. på ambassader eller inom EU:s institutioner. För utlandsarbete krävs goda språkkunskaper.
Akademikerförbundet SSR och Akavia är Sacos expert på ekonomer

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se