Var och hur arbetare en geovetare

Geovetare arbetar framför allt på myndigheter såsom SGU, på teknikkonsultföretag samt inom gruvnäringen. De arbetar bland annat med marksanering, vattenförsörjning, markanvändning och prospektering av mineral. Vid planerandet av stora infrastrukturprojekt, som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser samt inom natur och miljövårdsprojekt behövs geovetenskaplig kompetens. Många geovetare arbetar inom miljö-, bygg- och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med miljövård samt samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket. Inom forskning, utbildning och internationell miljövård inom bistånds- och utvecklingsprogram finns också en hel del geovetare. Möjligheterna att koppla ihop data med en geografisk position har skapat nya möjligheter att analysera och visualisera information. En del geovetare arbetar också med att utveckla och administrera geografiska informationssystem (GIS). De vanligaste titlarna för geovetare är geolog, projektledare (ansvar för ett projekt), konsult (sakkunnig rådgivare), handläggare (ansvar för ärenden eller olika frågor på myndigheter) och miljöutredare (analyserar vad som orsakar en miljöförändring eller vilka åtgärder som kan vara effektiva). I Sverige finns ca 4 000 geovetare.

GEOLOG

Geologer är specialiserade på kunskap om berggrund, jord, sand, sten och grundvatten. Ofta ägnar de sig åt att kartlägga förekomsten av jordarter och grundvattenmagasin, bergarter, mineral, ekonomiskt intressanta mineraliseringar, olja och gas. En del geologer är också forskare på universitet och högskolor. Forskning som bland annat handlar om att förutsäga och förebygga naturkatastrofer, såsom vulkanutbrott, jordbävningar, jordskred och översvämningar men även om att kartlägga den geologiska utvecklingen.

NATURGEOGRAF

Naturgeografer kan tolka landskapet och förstår vilka processer som har format det. Naturgeografer arbetar framför allt med att förvalta våra naturresurser och övervaka förändringar i landskapet exempelvis genom att tolka satellit- och flygbilder.

GIS-INGENJÖR

GIS-ingenjörer är experter på att hantera platsbunden information. De tränade på den teknik som krävs för att samla in och bearbeta geografisk data. En del GIS-ingenjörer utvecklar också geografiska it-applikationer.

LANDSKAPSVETARE

Landskapsvetarprogrammet är tvärvetenskapligt och utöver naturvetenskap läses även samhällsvetenskap och humaniora. Landskapsvetaren är expert på att söka information om landskapet, samt på att bearbeta, analysera och synliggöra denna information med hjälp av datorstödd presentationsteknik, såsom GIS och multimedia. De arbetar framför allt inom statlig och kommunal förvaltning.