Var och hur arbetare en geovetare

Geovetare arbetar framför allt på myndigheter såsom SGU, på teknikkonsultföretag samt inom gruvnäringen. De arbetar bland annat med marksanering, vattenförsörjning, markanvändning och prospektering av mineral. Vid planerandet av stora infrastrukturprojekt, som byggen av tunnlar, broar, hamnar och flygplatser samt inom natur och miljövårdsprojekt behövs geovetenskaplig kompetens.

Många geovetare arbetar inom miljö-, bygg- och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med miljövård samt samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter som SGU, SMHI, Vägverket och Naturvårdsverket. Inom forskning, utbildning och internationell miljövård inom bistånds- och utvecklingsprogram finns också en hel del geovetare. En del geovetare arbetar med att utveckla och administrera geografiska informationssystem (GIS). De vanligaste titlarna för geovetare är geolog, projektledare (ansvar för ett projekt), konsult (sakkunnig rådgivare), handläggare (ansvar för ärenden eller olika frågor på myndigheter) och miljöutredare (analyserar vad som orsakar en miljöförändring eller vilka åtgärder som kan vara effektiva). I Sverige finns drygt 5 000 geovetare.

GEOLOG

Geologer är specialiserade på kunskap om berggrund, jord, sand, sten och grundvatten. Ofta ägnar de sig åt att kartlägga förekomsten av jordarter och grundvattenmagasin, bergarter, mineral, ekonomiskt intressanta mineraliseringar, olja och gas. En del geologer forskar om vulkanutbrott, jordbävningar, jordskred, översvämningar och om den geologiska utvecklingen. Forskning som kan hjälpa oss att hushålla med våra naturtillgångar och förebygga naturkatastrofer.

GIS-INGENJÖR

GIS-ingenjörer är experter på att hantera platsbunden information. De tränade på den teknik som krävs för att samla in och bearbeta geografisk data. En del GIS-ingenjörer utvecklar också geografiska it-applikationer.

HYDROLOG

Hydrologer är experter på vattnets förekomst, fysik och kemi samt vattnets kretslopp i naturen. Som hydrolog kan du exempelvis förutse hur mycket vatten vårfloden kommer med och om den medför risker för översvämningar.
Många hydrologer forskar på bland annat klimatförändringar och försurning. De kan också arbeta med att göra modeller och riskbedömningar för hur exempelvis olika kemiska ämnen kommer att spridas i naturen. Stora arbetsgivare är myndigheter, såsom SMHI samt universitet och högskolor. Hydrologer kan också arbeta på vattenkraftföretag och teknikkonsultföretag.

LANDSKAPSVETARE

Landskapsvetarprogrammet är tvärvetenskapligt och utöver naturvetenskap läses även samhällsvetenskap och humaniora. Landskapsvetaren är expert på att söka information om landskapet, samt på att bearbeta, analysera och synliggöra denna information med hjälp av datorstödd presentationsteknik, såsom GIS och multimedia. De arbetar framför allt inom statlig och kommunal förvaltning.

METEOROLOG

Meteorologer presenterar inte bara väder i radio och TV. Många forskar om klimatet, hur föroreningar sprider sig i atmosfären och utvecklar de modeller som väderprognoser bygger på. Med hjälp av allt kraftfullare datorer kan meteorologerna analysera större datamaterial och därmed förfina sina metoder. SMHI är en stor arbetsgivare men meteorologer finns även inom försvaret samt på andra myndigheter.

NATURGEOGRAF

Naturgeografer kan tolka landskapet och förstår vilka processer som har format det. Naturgeografer arbetar framför allt med att förvalta våra naturresurser och övervaka förändringar i landskapet exempelvis genom att tolka satellit- och flygbilder.

OCEANOGRAF

Oceanografer är experter på havets fysik. Många oceanografer forskar, men de kan också arbeta med utredning och som teknikkonsulter. Fysik och matematik är viktiga delar i utbildningen men även biologi, kemi, geovetenskap etcetera.