Hälsovetare - Folkhälsa

En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar med att förbättra befolkningens hälsa genom att kartlägga, analysera och påverka hälsans bestämningsfaktorer i samhället.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om folkhälsovetare


Som hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar du övergripande med att förbättra befolkningens hälsa genom att kartlägga, analysera och driva hälsofrämjande projekt. Några satsar på en karriär som folkhälsoplanerare, folkhälsoutvecklare eller folkhälsostrateg. Du kan arbeta inom privat, statlig och offentlig sektor men även i en ideell organisation. Du kan antingen jobba övergripande med att förbättra folkhälsan eller inrikta dig inom specifikt område, exempelvis drog- och brottsförebyggande arbete, våld i nära relationer, sexuell hälsa och social hållbarhet samt utvecklingsarbete. Forskning är en annan möjlig karriärväg.

Exempel på utbildningsvägar är Folkhälsovetenskapliga programmet, Folkhälsopedagogiska programmet eller Projektledarutbildning med inriktning folkhälsovetenskap. Utbildningarna kräver mellan tre till fem års studier på högskolenivå.


Jobbet


 Vilken lön har folkhälsovetare?

  • Ingångslön (median) för nyutexaminerade (cirka ett år efter examen): 31 400 kr per månad
  • Medianlön 10-14 år efter examen: 37 400 kr per månad
  • Medianlön cirka 20-30 år efter examen: 39 900 kr per månad

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för folkhälsovetare?

  • För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben - det finns fler utbildade än det finns jobb.
  • För erfarna: Idag stor konkurrens om jobben.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna för andra högskoleutbildningar och yrken om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar folkhälsovetare med?

Hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att främja och vidmakthålla hälsa och förebygga sjukdomar, skador och annan ohälsa hos individer. Hälsovetaren är den som kan samordna de olika aktörer som ofta är inblandade i ett folkhälsoarbete mot ett gemensamt mål. Inriktningen folkhälsa ger också en god grund för att arbeta inom hälso- och sjukvård utifrån ett samhällsperspektiv, till exempel genom att införa hälsofrämjande satsningar som kan minska behovet av vård. En hälsovetare/folkhälsovetare kan arbeta inom kommun, region, stat, privat sektor samt inom ideella organisationer. Forskning är en annan möjlig karriärväg. En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar ofta med att driva projekt, göra kartläggningar över en befolknings hälsa, planera åtgärder, utföra eller låta utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda organisationens folkhälsoarbete samt utvärdera detsamma. Exempel på yrkestitlar, arbetsgivare samt arbetsuppgifter inom hälsa/folkhälsa är:

Folkhälsoplanerare

En folkhälsoplanerare arbetar på grupp- och organisationsnivå inom region och kommun, exempelvis inom primärvården eller skolan. Folkhälsoplaneraren organiserar insatser riktade mot individens levnadsvanor, den fysiska miljön, sociala faktorer och arbetsmiljö. En del utbildning av olika typer av yrkesgrupper ingår också i arbetsuppgifterna. Arbetet innefattar vanligtvis ingen eller liten kontakt med kommunledning och/eller politiker.

Folkhälsoutvecklare/Utvecklingsledare

En folkhälsoutvecklare arbetar på organisations- och samhällsnivå med att utveckla och samordna en regions eller en kommuns folkhälsoarbete. I arbetsuppgifterna ingår samordning av till exempel utbildningar och kurser för politiker och utarbetande av gemensamma uppföljningsverktyg för folkhälsoarbete. Att få in ett folkhälsoperspektiv i exempelvis regionala utvecklingsplaner kan också ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet är övergripande och innebär ibland nära kontakt med politiker.

Folkhälsostrateg

En folkhälsostrateg arbetar uteslutande på samhälls- och befolkningsnivå med strategiska folkhälsofrågor, oftast i en kommun. Arbetsuppgifterna handlar om att få in ett folkhälsoperspektiv i planeringen av samhället, till exempel vid byggandet av bostadsområden.

En stor del av arbetet innebär att arbeta för att folkhälsan kommer in som en självklar del i de styrande dokumenten, exempelvis i kommunens policydokument. Arbetet innebär mycket kontakter med både politiker och chefer inom olika områden i kommunen. Arbetet innebär inga konkreta aktiviteter eller insatser för medborgarna eller andra målgrupper.

Utöver dessa titlar är det också möjligt att inneha titeln utredare eller handläggare vid till exempel Försäkringskassan eller annan statlig myndighet.

Utbildning

Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis Folkhälsovetenskapligt program, Folkhälsopedagogiska programmet och Projektledarutbildning inriktning folkhälsovetenskap. Utbildningarna syftar främst till att förbereda hälsovetaren för det strategiska arbetet inom företag, organisationer, kommuner och regioner och ger en bred kompetens inom många områden. De ger även en god grund för forskning.

Utbildningens längd

Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar inom området folkhälsa är epidemiologi, hälsoekonomi, samhällsplanering, projektledning och internationellt biståndsarbete. De finns på både magister- och masternivå. För mer information se www.studera.nu

Här kan du studera

Gävle, Göteborg, Karlstad, Kristianstad, Skövde (heldistans), Sundsvall (heldistans), Stockholm, Umeå, Uppsala och Västerås. För närmare information se www.studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar något. Vanligast är områdesbehörighet 5/A5 och 15/A14 eller bara grundläggande behörighet. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


SRAT/Hälsoakademikerna är Sacos Experter på hälsovetare

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se