Var och hur kan man arbeta som folkhälsovetare

Hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att förebygga sjukdomar, skador och annan ohälsa hos individer. Hälsovetaren är den som kan samordna de olika aktörer som ofta är inblandade i ett folkhälsoarbete mot ett gemensamt mål. Inriktningen folkhälsa ger också en god grund för att arbeta inom hälso- och sjukvård utifrån ett samhällsperspektiv, till exempel genom att införa hälsofrämjande satsningar som kan minska behovet av vård. En hälsovetare/folkhälsovetare kan arbeta inom kommun, landsting, stat, privat sektor samt inom ideella organisationer. Forskning är en annan möjlig karriärväg. En hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar ofta med att driva projekt, göra kartläggningar, planera åtgärder, utföra eller låta utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda organisationens folkhälsoarbete samt utvärdera detsamma. Exempel på yrkestitlar, arbetsgivare samt arbetsuppgifter inom hälsa/folkhälsa är:

FOLKHÄLSOPLANERARE

En folkhälsoplanerare arbetar på grupp- och organisationsnivå inom landsting och kommun, exempelvis inom primärvården eller skolan. Folkhälsoplaneraren organiserar insatser riktade mot individens levnadsvanor, den fysiska miljön, sociala faktorer och arbetsmiljö. En del utbildning av olika typer av yrkesgrupper ingår också i arbetsuppgifterna. Arbetet innefattar vanligtvis ingen eller liten kontakt med kommunledning och/eller politiker.

FOLKHÄLSOSAMORDNARE

En folkhälsosamordnare arbetar på organisations- och samhällsnivå med att samordna en regions eller en kommuns folkhälsoarbete. I arbetsuppgifterna ingår samordning av till exempel utbildningar och kurser för politiker och utarbetande av gemensamma uppföljningsverktyg för folkhälsoarbete. Att få in ett folkhälsoperspektiv i exempelvis regionala utvecklingsplaner kan också ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet är övergripande och innebär ibland nära kontakt med politiker.

FOLKHÄLSOSTRATEG

En folkhälsostrateg arbetar uteslutande på samhälls- och befolkningsnivå med strategiska folkhälsofrågor, oftast i en kommun. Arbetsuppgifterna handlar om att få in ett folkhälsoperspektiv i planeringen av samhället, till exempel vid byggandet av bostadsområden.

En stor del av arbetet innebär att arbeta för att folkhälsan kommer in som en självklar del i de styrande dokumenten, exempelvis i kommunens policydokument. Arbetet innebär mycket kontakter med både politiker och chefer inom olika områden i kommunen. Arbetet innebär inga konkreta aktiviteter eller insatser för medborgarna eller andra målgrupper.

Utöver dessa titlar är det också möjligt att inneha titeln utredare eller handläggare vid till exempel Försäkringskassan eller annan statlig myndighet.