Var och hur arbetar en jurist

Som jurist får du tillgång till en bred arbetsmarknad och ges möjlighet att arbeta inom alla sektorer: statlig förvaltning, privata företag, kommuner, landsting och intresseorganisationer.

Det finns idag cirka 35 000 yrkesverksamma jurister i Sverige. Juristutbildningen är en bred akademisk utbildning som till stor del är inriktad på att lära sig den juridiska metoden, juridisk problemlösning och praktiska övningar. Det ger juriststudenter en god förmåga att strukturera och lösa problem, något som också kännetecknar juristen i yrkeslivet.

Jurister utvecklar genom utbildningen allmänna färdigheter som att hantera stora mängder information, samt att analysera och lösa problem. Juristens finns över hela arbetsmarknaden och bara 4 av 10 jurister jobbar med traditionellt juridiska arbetsuppgifter som du kan läsa mer om nedan. Övriga jurister jobbar med allt från ledarskap och organisationsutveckling till marknadsföring.

Här följer de branscher som är vanligast att jurister arbetar inom


Advokatbyråer och juridiska byråer
Jurister som arbetar på advokatbyråer och juridiska byråer arbetar oftast juridiska biträden eller advokater och de arbetar med att hjälpa privatpersoner, företag och organisationer med olika typer av juridiska frågor. Man kan exempelvis arbeta med familjerätt (testamenten, vårdnadstvister), affärsrätt (avtal, börsintroduktioner, konkurser) eller brottmål (försvarare eller målsägande biträde). Läs mer under "Inriktningar & vidareutbildning" om hur du blir advokat.

Övrig privat sektor
Det blir allt vanligare för jurister att arbeta inom andra delar av privat sektor än byråer. Många arbetar på till exempel försäkringsbolag, banker, finansbolag, intresseorganisationer samt industri- och handelsföretag. Vanliga arbetsuppgifter är att utreda, upprätta och granska kontrakt och andra rättsliga handlingar, förhandla samt föra processer. I vissa fall rör det sig om rent juridiskt arbete, till exempel som bolagsjurist, i andra fall är det juridiska frågor i kombination med ekonomiska och administrativa inslag, exempelvis inom skatterätt. Allt fler jurister arbetar inom informations, medie- och IT-bolag. Det förekommer också att jurister arbetar som fastighetsmäklare eller inom bevaknings- och inkassoföretag. Arbetsrätt är ett viktigt rättsområde inom såväl företags personalavdelningar som inom fackförbund och arbetsgivarorganisationer. En allt viktigare del av företags verksamhet omfattas av immaterialrätt, som handlar om bland annat patent, varumärken och licensavtal.

Rättsväsendet
Inom rättsväsendet kan du som jurist arbeta med klassiska juristyrken som domare, åklagare och kronofogde. Gemensamt för dessa är kravet på en juristexamen, svenskt medborgarskap samt att man efter examen har genomgått notarietjänstgöring (läs mer under "Inriktningar och vidareutbildning" nedan).

Högskolor och universitet
Jurister med doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning (läs mer under "Utbildningens längd" nedan). Forskarna analyserar hur rättsregler tillämpas och hur de kan ändras. Samhällets snabba förändringar har ökat behovet av juridisk forskning. Många forskare inom juridik närmar sig nu pensionsåldern, varför det behövs ett tillskott av disputerade jurister. (Se också Lärare/ forskare vid universitet och högskolor.).

Övrig offentlig förvaltning
Inom statlig sektor arbetar jurister i riksdagen och Regeringskansliet samt på myndigheter såsom Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och på länsstyrelser. En del jurister arbetar som tjänstemän inom de statliga affärsverken och inom kommuner samt landsting. Andra arbetar som tjänstemän inom kriminalvården och social omsorg. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsområde, men det är vanligt att bereda, föredra och verkställa politiska beslut, handlägga ärenden, utreda, förhandla, avtala och sköta personalfrågor.

Internationellt arbete
Utrikesdepartementet antar jurister till Diplomatprogrammet, vilka får möjlighet att arbeta i utrikesrepresentationen. Jurister kan också arbeta inom internationella organisationer, som FN:s organ, EU:s institutioner, Europarådet eller andra mellanstatliga organisationer och internationella intresseorganisationer. Jurister som arbetar internationellt är ofta specialiserade på folkrätt, mänskliga rättigheter, EU-rätt eller affärsrätt.

Flera större svenska advokatbyråer har filialer utomlands eller samarbetar med utländska byråer, vilket möjliggör en internationell karriär även för svenska affärsjurister. Kraven på utbildning, språkkunskaper och yrkeserfarenhet är ofta höga för att arbeta internationellt. Jurister med kunskaper i utländsk och internationell rätt efterfrågas allt mer, även för arbete i Sverige.

Några vanliga yrkestitlar


Advokat

Advokat förknippas kanske oftast med att arbeta som försvarare i rättegångar, men en advokat gör mycket annat också. Det är till exempel vanligt att arbeta som rådgivare angående avtal inom familjen, att upprätta testamente, hjälpa företag med avtalsskrivningar, rådgivning och kontakter med myndigheter. (Läs mer under "Inriktningar och vidareutbildning" nedan).

Domare
Domare dömer i mål i domstolar. Antingen arbetar domaren i en allmän domstol, där det framför allt handlar om tviste- eller brottsmål, eller i en förvaltningsdomstol, där målen handlar om till exempel skatter, socialförsäkringar eller sociala frågor.

Kronofogde
Kronofogdemyndigheten har till uppgift att se till att obetalda skulder blir betalda. De ska också hjälpa hårt skuldsatta till att så småningom få en ordnad ekonomi. Som kronofogde utreder du självständigt de skuldsattas ekonomiska situation och beslutar om lämpliga åtgärder så att skulderna betalas. För att bli kronofogde ska du ha juristexamen och tingsmeritering följt av en cirka ettårig internutbildning vid kronofogdemyndigheten. Läs mer på www.kronofogden.se.

Åklagare
Åklagare utreder brott tillsammans med polisen. De beslutar om en anklagad ska åtalas och driver åtalet i domstol.

Bolagsjurist
Många jurister jobbar med att utreda juridiska frågor på företag. Vanligen omfattas avtalsfrågor, villkorfrågor och tolkning av relevanta lagrum. Det kan även ingå att representera företaget vid eventuella tvister i domstol.