Var och hur arbetar man med kulturmiljö

Arkeolog

Arkeologer arbetar både med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap.

En arkeologs arbetsuppgifter kan variera mellan vitt skilda uppdrag. Arbetsgivarna är såväl myndigheter, universitet och högskolor, museer, stiftelser och privata företag. De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar, inventering av kulturmiljöer eller myndighetshandläggning. Fältarkeologer planerar och utför arkeologiska utredningar och undersökningar, kartlägger och dokumenterar fornlämningar och kulturlandskap. Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor, forskning och utbildning, analyser, fyndhantering med mera.

Det finns också arkeologer som arbetar med vård av arkeologiskt fyndmaterial i museernas samlingar. Då ingår att levandegöra det förhistoriska och historiska kulturarvet och förmedla kunskap och upplevelser genom utställningar, visningar, litteratur och andra medier.

Det finns några hundra tillsvidareanställda arkeologer på arbetsmarknaden idag. Under grävsäsong anställs utöver dessa många som har en projektanställning eller annan tidsbegränsad anställning. På senare år har också flera myndigheter såsom Skogstyrelsen och Trafikverket anställt arkeologer liksom ett antal konsultföretag.

Antikvarie

Som antikvarie arbetar du med samlingarna på t ex ett museum eller som handläggare på en länsstyrelse. För de som arbetar med byggnader och kyrkor finns också titlarna byggnadsantikvarie och kyrkoantikvarie.

Antikvarie är en vanlig titel för en handläggare för arkeologisärenden på en länsstyrelse. De arbetar normalt med kulturmiljölagen och utfärdar tillstånd, ger råd och utför upphandlingar. Länsantikvarie är den högsta antikvarietiteln på länsstyrelsen och är en expertroll. På länsstyrelsen arbetar också normalt byggnadsantikvarier och kyrkoantikvarier med bland annat bidragshantering, kyrkoantikvarisk ersättning, konservering och byggnadsminnen.

På museer kan arbetsuppgifterna vara att utveckla användningen av samlingarna så att de blir tillgängliga för forskning och utbildning. Arkivarier har även ett strategiskt ansvar i att utveckla riktlinjer kring vad som ska ingå i samlingarna; det handlar om vad som ska köpas in och vad som inte längre ska bevaras. Andra arbetsuppgifter kan vara att på ett pedagogiskt sätt presentera vårt kulturarv och ge råd i kulturmiljöfrågor och i byggnadsvårdsfrågor. Det pedagogiska arbetet kan vara riktat mot studenter och allmänhet i alla åldrar. Som antikvarie kan du även ha ansvar för in- och utlån och vara behjälplig vid utställningsproduktion.

Byggnadsantikvarie

Som byggnadsantikvarie arbetar du med att genomföra antikvariska utredningar som beskriver en bebyggelsemiljös kvalitéer och brister samt identifierar dess kulturhistoriska värde. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning, remisshantering och inventering. Kulturmiljövård bedrivs inom museerna men även inom Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, i viss mån, samt inom den privata sektorn på till exempel arkitektkontor och på konsultföretag.

För de byggnadsantikvarier som arbetar med uppgifter direkt relaterade till plan- och bygglagen krävs certifiering. Läs mer i Boverkets föreskrifter KUL2 på www.boverket.se

Föremålsantikvarie

Som föremålsantikvarie arbetar du med bevarande av föremål, till exempel genom att dokumentera och vårda inredningar eller med att förmedla och visa  konst och industriprodukter. Jobbar du på ett museum har du ofta arbetsuppgifter som har med utställningsproduktionen att göra. Specialområdet är materiellt kulturarv och som föremålsantikvarie är du mer vetenskapligt orienterad än magasins- eller samlingsförvaltare, trots att viss överlappning finns.

Som föremålsantikvarie kan du jobba med antikvariska frågor vid myndigheter, länsstyrelser, museer eller i privata företag, till exempel inom antik- och auktionsbranschen eller inom turistnäringen.

Konservator

Som konservatorn har du till uppgift att bevara och, så långt hänsyn till autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska preparat etc.

Konservatorer har specialkunskaper om olika materials nedbrytningsprocesser och är ofta specialiserade på olika typer av material. Som konservator krävs ett gott handlag och gedigna kunskaper inom kultur- och konsthistoria. 

Analysarbete

Idag används många naturvetenskapliga eller tvärvetenskapliga  metoder och analyser inom som väl arkeologi, byggnadsvård och forskning. Många av dessa är anställda av arkeologiska företag, konsultföretag, universitet och högskolor eller arbetar som egenföretagare. De utför då en mängd olika analysmetoder och angreppssätt, så som kol fjorton-analyser, isotop-analyser, osteologi, specialkonserviring, jordanalyser, DNA-analyser med mera.