Utbildning för att bli läkare

Antalet utbildningsplatser på läkarprogrammet är för närvarande ca 1 600 platser per år. Antagning sker två gånger per år och då främst via betyg eller högskoleprov. Några av de medicinska fakulteterna har alternativ antagning med personliga intervjuer i kombination med resultat på högskoleprov till en del av utbildningsplatserna och vissa använder betyg i kombination med högskoleprov som urvalskriterium.

Läkarutbildningen är mycket eftertraktad vilket gör att antagningskraven är höga.

Den grundläggande läkarutbildningen omfattar teoretiska studier varvade med handledd tjänstgöring på kliniker på sjukhus och vårdcentraler.

Den medicinska fakulteten vid respektive universitet bestämmer hur den exakta studieplanen ser ut. Arbetsformerna inom läkarutbildningen ska stimulera till självständig aktivitet och djupinlärning hos studenterna.

Efter den grundläggande läkarutbildningen och läkarexamen följer vidareutbildning i form av allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST). Under AT och ST erhåller läkaren lön. Syftet med AT är att komplettera grundutbildningen med sådana praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare oavsett framtida yrkesinriktning. AT avslutas med ett prov, AT-provet, och därefter erhålls läkarlegitimation av Socialstyrelsen.

Efter läkarlegitimation kan läkaren påbörja sin ST som leder fram till specialistkompetens.

Utbildningens längd

Den grundläggande läkarutbildningen omfattar 330 hp vilket motsvarar 5 1/2 års studier på heltid. AT omfattar normalt 18–21 månader och ST minst fem år. Den totala tiden för att bli specialist är alltså ca 12–13 års utbildning och arbete.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter legitimeringen påbörjar läkaren sin specialiseringstjänstgöring (ST). Det är under ST som läkaren riktar in sig på ett område, en medicinsk specialitet.

För varje medicinsk specialitet har Socialstyrelsen fastställt målbeskrivningar som anger vilka kunskaper och färdigheter en läkare ska besitta för att få sin specialistkompetens.

Här kan du studera

Läkarutbildningen finns vid universiteten i Lund/Malmö, Göteborg, Linköping, Umeå, Uppsala och Örebro samt vid Karolinska Institutet i Stockholm.