Landskapsarkitekt

De flesta landskapsarkitekter arbetar med planering av utformning av utemiljöer. Landskapsarkitektutbildningen ger dig dock möjlighet att arbeta inom ett brett spektra med vitt skilda uppgifter. Det kan handla om stadsplanering, program, gestaltning, projektering, naturvård m.m.  Läs mer för att ta reda på om landskapsarkitektyrket är något för dig.

Senast uppdaterad: Måndag 13 sep 2021

Kort om landsskapsarkitekt


Som landskapsarkitekten arbetar du med gestaltning och planering av utemiljöer som till exempel grönområden, torg, parker och skolgårdar. Du tar fram ritningar och modeller med hänsyn till budget, ekologiska aspekter och önskemål från de som berörs av bygget. De flesta landskapsarkitekter är anställda på arkitektkontor, kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter. Några arbetar även som egenföretagare.

Landskapsarkitektutbilfdningen finns på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och i Ultuna. Utbildningen är fem år lång och tre månaders obligatorisk praktik ingår i utbildningen. Efter dina fem år erhåller du en yrkesexamen. 

Läs mer om de andra arkitektyrkena: arkitekt (byggnadsarkitekt)inredningsarkitekt, och planeringsarkitekt för att vara säker på att du väljer rätt inriktning från första början.

Jobbet


Vilken lön har landskapsarkitekter?

Sveriges Arkitekter rekommenderar följande lägsta ingångslön för nyutexaminerade 2021: 32 700 kr per månad. 

Det finns olika parametrar som påverkar lönen. Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså ligga mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för landskapsarkitekter?

Arbetsmarknaden idag

Sammantaget råder idag balans för nyexaminerade landskapsarkitekter. Efterfrågan på landskapsarkitekter minskade under 2020 på grund av konjunkturavmattningen under pandemin. Det har förekommit omstruktureringar och varsel. I dagsläget handlar det om en återgång till en mer balanserad marknad. Enligt statistik från Akademikernas a-kassa var 2,3 procent av Sveriges Arkitekters medlemmar arbetssökande i juli 2021.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vad jobbar landskapsarkitekter med?

Som landskapsarkitekt jobbar du med utemiljöer i olika skalor, från små pop-up parker till friluftsområden och stadsplanering. Du ritar och planerar offentliga platser i staden som parker, torg och skolgårdar och kan också jobba med att förvalta dem. Landskapsarkitekten har ofta ansvar för komplexa frågor som handlar om människans relation till, och behov av, sin omgivning. I yrket ingår att du tar hänsyn till ekologiska aspekter, med lyhördhet för platsen – stämning, utseende, klimat – och i nära kommunikation med både beställare, allmänhet och byggare. Som landskapsarkitekt har du en nyckelroll för utformningen av fysisk miljö med målet att skapa ett hållbart samhälle. 

Landskapsarkitekter har en bred arbetsmarknad. Du kan vara anställd på arkitektkontor och i konsultföretag, i kommuner, på länsstyrelser eller i andra regionala verksamheter och statliga myndigheter. Du kan också driva eget företag; ensam, som delägare eller med anställda.

Läs mer om de andra arkitektyrkena: arkitektinredningsarkitekt och planeringsarkitekt för att vara säker på att du väljer rätt inriktning från första början. 

Jobba utomlands med en svensk landskapsarkitektexamen

Gemensamt för alla arkitektyrken är att det finns goda möjligheter till en internationell karriär. För att arbeta som landskapsarkitekt inom EU underlättar det om du gått en utbildning som uppfyller EU:s direktiv för yrkeskvalifikation. Arkitektutbildningarna på SLU i Ultuna och Alnarp gör det. Dessa direktiv kräver att du har fullföljt hela programmet. Om du har en separat kandidat- och masterexamen kan det alltså vara så att du inte anses vara yrkeskvalificerad och därmed inte berättigad att registrera dig som landskapsarkitekt i utlandet. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att när du är i början på din karriär och därmed inte innehar en senior roll med projektledningaansvar etc. brukar det inte vara några problem att få jobb trots att man inte blivit berättigad en registrering. Det är alltså som mest relevant att ha detta i åtanke om du har som mål att arbeta internationellt genomgående under hela din karriär. 

Jobba i Sverige med en utländsk landskapsarkitektexamen

Landskapsarkitekt är inte en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst att kalla sig landskapsarkitekt. Arbetsgivare förväntar sig dock att du har minst en kandidatutbildning men du anses vara färdig med studierna först efter fem år. Som komplement till yrkesexamina i Sverige har Sveriges Arkitekters yrkestitlar. De fungerar som ett intyg för din utbildning och erfarenhet. Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande samt är medlemmar i förbundet.

Om du vill bli medlem i Sveriges Arkitekter måste du ha minst en kandidatexamen (tre års studier) i landskapsarkitektur från en utländsk utbildning som motsvarar den svenska. Innan ansökan om medlemskap i Sveriges Arkitekter ska eventuell utländsk utbildning värderas av Universitets- och Högskolerådet, UHR. Om UHR bedömer att din utbildning motsvarar en svensk arkitektutbildning kvalificerar detta dig för ett medlemskap i Sveriges Arkitekter. Om utbildningen inte skulle vara godkänd, men du kan visa upp en lång erfarenhet inom yrket kan särskild ansökan prövas av Sveriges Arkitekters invalsnämnd. 

Ansökan om medlemskap finns på Sveriges Arkitekters hemsida. Där kan du också läsa mer om medlemsfördelar och medlemsavgifter. För företagare erbjuder Sveriges Arkitekter också anslutning till ArkitektService.

Utbildning


Om du vill bli landskapsarkitekt läser du på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna utanför Uppsala eller Alnarp utanför Malmö och Lund. Landskapsarkitektutbildningen är 300 högskolepoäng, det vill säga femårig. Tre månaders obligatorisk praktik ingår i utbildningen. Efter att ha läst hela yrkesprogrammet är du berättigad en yrkesexamen. Det finns flera fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser inom konst, design och arkitektur vid Sveriges högskolor och universitet. Ett flertal landskapsarkitekter doktorerar och forskar vid SLU eller vid andra lärosäten. 

Utbildningen kombinerar konstnärlig formgivning med samhällsplanering och naturvetenskap. Huvudinriktningar i utbildningen är planering, förvaltning och projektering. Undervisningen är delvis projektinriktad och du arbetar med allt från naturreservat och kulturlandskap till stadens gator, torg och parker. I den dagliga studierna varvas teoretisk och praktisk undervisning. 

Varje år antas ca 120 landskapsarkitektstuderande, 60 st på Alnarp och 60 st på Ultuna.

Behörighet

Se Antagning.se eller Studera.nu

Utlandsstudier

Det finns likvärdiga utbildningar i de flesta länder i västvärlden, men det finns också ett stort utbud av utbildningar som inte motsvarar de svenska. Dessa kan vara mer tekniskt inriktade och mer lika en svensk landskapsingenjörsutbildning. I vissa länder är landskapsarkitektsutbildningen en påbyggnad på arkitektutbildningen.

Om man vill studera utomlands i Europa finns ett EU-direktiv som talar om vilka utbildningar som leder till en godkänd arkitektexamen. Yrkesexamen finns för Landskapsarkitekter och riktlinjer för detta författas av Universitets- och Högskolerådet. Utanför EU är det olika i respektive land, då kan du kontakta skolan för mer informaition. Om du funderar på en arkitektutbildning utomlands bör du kontrollera med Universitets- och Högskolerådet om denna motsvarar en svensk utbildning. Tumregeln här är att den bör omfatta minst fem års studier på heltid (ej distans) och leda till en arkitektexamen. Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet till utlandsstudier/utbytesstudier under en eller två terminer.


Sveriges Arkitekter är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se