Var och hur kan man arbeta som lärare

En lärare arbetar med barn, ungdomar och vuxnas lärande. Arbetet utförs i förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Arbetet som lärare är självständigt och omväxlande. Läroplanen och kursplanerna anger ramarna, men det är den enskilde läraren som tillsammans med eleverna står för utformningen av undervisningen.

Från den 1 december 2013 ställs krav på lärarlegitimation för att få en tillsvidareanställning, för att kunna bli mentor för nyexaminerade lärare och för att få sätta betyg. Av legitimationen framgår det vilken eller vilka skolformer, årskurser och ämnen eller ämnesområden som läraren är behörig att undervisa i.

Undervisningen är lärarens viktigaste uppgift men läraren deltar även exempelvis i planerings- och elevvårdsarbete. Vid sidan av detta ansvarar läraren för förberedelse av lektioner, rättning och dokumentation av studieresultat samt, i förekommande fall, betygssättning.

Många lärare är även klassföreståndare/mentorer, vilket innebär handledning av elever, utvecklingssamtal och andra föräldrakontakter, kontakter med övriga lärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare, kurator med flera.

Som lärare har du även möjlighet att få anställning som förstelärare eller lektor, vilket är ett karriärsteg för lärare med statligt finansierat lönetillägg. Som förstelärare eller lektor arbetar du med att utveckla din och andra lärares undervisning utifrån pedagogisk forskning och skicklighet.

Det finns många möjligheter att göra karriär på arbetsmarknaden med en lärarutbildning som grund. Utbildningen till lärare ger kunskaper som är värdefulla i olika yrken, till exempel personalutbildare eller informatör i företag eller förvaltningar.