Var och hur kan man arbeta som logoped

Logopeder arbetar med att utreda, diagnosticera och behandla olika typer av kommunikationsproblem. Vanligast är att logopeder arbetar inom hälso- och sjukvård, till exempel vid sjukhusens logopedmottagningar och i rehabiliteringsverksamheter.

Många arbetar också inom habiliteringen, en verksamhetsform till stöd för barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, exempelvis autismspektrumstörningar, kognitiv funktionsnedsättning och Cerebral Pares. I arbetet inom habilitering arbetar logopeder även med kommunikationshjälpmedel och alternativa kommunikationssätt.

Logopeder ingår ofta i team och arbetar i samverkan med andra medicinska eller hälsomedicinska yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Förskola och skola blir en allt vanligare arbetsplats för logopeder där de arbetar med utredning, rådgivning, hjälpmedelsordination och behandling av elever med exempelvis språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. I specialverksamheter för barn med språkstörningar, språkförskolor och språkklasser är logopeder viktiga.

Handledande uppdrag  och konsultverksamhet blir också allt vanligare arbetsuppgifter för logopeder. Förebyggande arbete, rådgivning och information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet är en viktig del av logopedens arbetsuppgifter.

Logopeder kan också ägna sig åt undervisning och forskning. Vissa befattningar kräver forskarutbildning.

Få logopeder arbetar ännu i samhällssektorer utanför den offentliga sektorn.

I arbetet som logoped kommer du i nära kontakt med människor, vilket ställer stora krav på din sociala förmåga. Det finns cirka 2300 legitimerade logopeder på arbetsmarknaden i dag.