Utbildning för att bli lots

Kraven för att bli lots är fyra års sjökaptensutbildning (180 hp) med fartygsförlagd utbildning, sjökaptensbrev som erhålls efter cirka sex års styrmans-/befälhavarpraktik, Sjöfartsverkets grundkurs för lots samt praktik i ett halvt år-fyra år beroende på lotsområde.

Det är till övervägande del en praktisk utbildning på de fartyg och farleder man sedan ska lotsa. Du måste också vara svensk medborgare.

Utbildningens längd

Sjökaptensutbildningen omfattar 180 hp.