Var och hur arbetar man som lots

För att öka miljö- och sjösäkerheten i våra farvatten har Sverige infört lotsplikt, vilket innebär att fartyg över vissa storlekar, som fastställs i förhållande till farledernas svårighetsgrad, är skyldiga att anlita lots.

Lotsen befinner sig på fartygets kommandobrygga när han lotsar. Där framförs fartyget genom anvisningar till fartygsbefälet, med hjälp av prickar, bojar, fyrar, radar, radio och andra tekniska hjälpmedel.

Så kallad utsjölotsning i Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerack förekommer också för fartyg med särskilt stor djupgående eller med ovan besättning.

Från lotstjänst finns möjlighet att övergå till andra befattningar på Sjöfartsverket. Arbetsgivare är Sjöfartsverket.

Lotsens yrke är unikt. Någon direkt koppling till annat finns inte. Detta betyder dock inte att man inte kan vidareutbilda sig till annat inom sjöfartsnäringen, till exempel inom hamn, transport eller den juridiska sektorn inom sjöfarten.