Var och hur kan man arbeta som matematiker

Matematiker använder sig av matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. De hittar bästa möjliga lösning om ett antal faktorer är kända. Matematiker gör prognoser, statistiska analyser och löser optimeringsproblem. Matematisk kompetens behövs exempelvis för att planera flygrutter, mobiltelefonnät och lösa logistikproblem. Vid planeringen av medicinska försök eller statistiska undersökningar behövs matematiker, liksom vid analyser för att bestämma exempelvis försäkringspremier.

Matematiker finns på arbetsmarknadens alla sektorer och branscher. Många matematiker är anställda av teknikföretag, bank- och försäkringsbolag, it-företag, tjänsteföretag, industri- och kemiföretag samt inom handeln.

I IT-branschen behövs de bland annat för att skapa användbar information av stora datamängder samt vid utvecklingen av olika it-lösningar. Försäkringsbolag, investmentföretag och banker är beroende av matematiker för att göra statistiska analyser och andra beräkningar. Tillverkningsindustrin behöver matematiker för att lösa optimeringsproblem och för att utföra statistiska analyser och riskbedömningar.

Matematisk kompetens är också efterfrågad av försvaret och inom IT-området för arbete med säkerhet och kryptering. Matematiker som vill ha ett arbete utanför akademin breddar sig ofta genom att kombinera studierna i matematik med exempelvis nationalekonomi, fysik eller datalogi. Vanliga titlar för matematiker är statistiker, aktuarie, biostatistiker, analytiker och doktorand. Det finns närmare 4 000 matematiker på svensk arbetsmarknad.

AKTUARIE

En aktuarie eller försäkringsmatematiker ägnar sig framför allt åt att beräkna risker. Det gäller att optimera försäkringsbolagens premier, så att de är konkurrenskraftiga samtidigt som försäkringsbolagets risk inte blir för stor. De kan också ägna sig åt att utveckla nya tjänster samt åt rådgivning. Det finns ett aktuarieprogram vid Stockholms universitet. Det är ett masterprogram och för att antas krävs 120 hp i matematik och matematisk statistik.

STATISTIKER

Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Vanliga arbetsuppgifter är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Inom forskningen föreslår statistikern lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställer, bearbetar och analyserar resultaten av undersökningar eller experiment. Statistiker kan också arbeta som demografer och göra befolkningsprognoser. De kan även arbeta som biostatistiker och tillämpa statistiska metoder inom life science, miljö och lantbruk.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behöver statistikern ibland kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, biologi eller geografi. Det finns ett flertal utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Vanligt är också att gå in på ett ekonom- eller matematikerprogram och specialisera sig på statistik.