Var och hur kan man arbeta med utställningar

Museipedagog/Konstpedagog

Professionerna konstpedagog och museipedagog är närbesläktade. Konstpedagoger arbetar med pedagogik, förmedling eller programverksamhet på exempelvis konsthallar och konstmuseer. Museipedagoger gör detsamma, men återfinns också i verksamheter som inte har renodlad konstinriktning. Konstpedagogen och museipedagogen måste ha en dubbel kompetens – dels kunnande inom den kulturella disciplinen, dels en pedagogisk kompetens. Inom bildkonsten, exempelvis, experimenteras och utforskas kring olika teman och frågeställningar. Konstpedagogens/museipedagogens uppgift blir då att göra den konstnärliga processen eller resultatet av den till något som publiken kan utgå ifrån i det egna lärandet. Ställt i relation till skolan handlar det om att "omvandla" konsten/utställningen till ett konkret läromedel, användbart för skolans elever och pedagoger.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan innebära allt från att planera och genomföra visningar av befintliga utställningar för besökare, initiera och koordinera programverksamhet, utveckla kontakter och samarbete med skolan samt skapa ett pedagogiskt material som underlättar själva förmedlingsprocessen. Konstpedagoger/museipedagoger kan också arbeta med praktisk ateljéverksamhet eller fungera som projektledare.

Curator/Uställningsproducent/Intendent 

Variationsrikedomen bland titlarna och yrkesbenämningarna på de personer som jobbar med utställningsverksamhet på museer och andra kulturinstitutioner är stor. Utställningsspecialisternas yrkesroll är ofta gränsöverskridande och omfattar även arbetsuppgifter inom områdena dokumentation, bevarande och museipedagogik. I många fall är gränserna till konstpedagogen eller museipedagogen otydliga.
Som curator arbetar du med att skapa utställningar. Du ansvarar för utställningens koncept – idén bakom och tanken med utställningen – och arbetar både med att utveckla konceptet och tydliggöra det för publiken. Curatorn utformar också utställningens utseende, till exempel hur verken placeras i utställningslokalen. Se även under rubriken Kulturmiljöyrken, Kommunikationsyrken och Projektledare.