Utbildning för att bli personalvetare

Utbildningens längd

En personalvetarutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Läs mer på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik, med fokus på arbetsliv och organisationer. Andra ämnen som ofta ingår är företagsekonomi med tyngdpunkt på organisation och juridiska ämnen som arbetsrätt. Personalvetarprogrammen har vissa gemensamma drag men varierar vad gäller huvudämne och kombinationer. Det är vanligt att det finns möjlighet till praktik eller andra inslag som är av mer praktisk karaktär. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Personalvetarutbildningen och beteendevetarutbildningen kan likna varandra på många vis, exempelvis jobbar en hel del beteendevetare inom HR. En betydande skillnad är personalvetenskapens fokus på just arbetsliv och organisationer medan beteendevetenskapen är bredare och definieras av den inriktning som väljs under utbildningens gång.

Här kan du studera

De allra flesta högskolor och universitet har personalvetarprogram och erbjuder kurser i personal- och arbetslivsfrågor. Läs mer på respektive lärosätes hemsida och på www.studera.nu.