Hur utbildar du dig till planeringsarkitekt?

Planeringsarkitekt kan du bli genom kandidatprogrammet Fysisk Planering (180 hp) vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Därefter läser du ett masterprogram i stadsplanering (120 hp) eller i strategisk fysisk planering (120 hp) för att få en fullständig examen. Totalt studerar du i fem år.

Forskning om fysisk planering är ett mångdisciplinärt fält vilket betyder att forskning om planering bedrivs i vid bemärkelse inom en mängd olika ämnen, exempelvis arkitektur, sociolog, statsvetenskap, kulturgeografi, miljövetenskap, etnologi, med mera. 

Innehållsmässigt har utbildningen likheter med arkitekt- och landskapsarkitektutbildningen, men tonvikten är på samhällets planering. Det ingår kurser om stadsförnyelse, stadsanalys, ekologi, miljökonsekvensbedömning och hushållning med naturresurser. Du får även lära dig hur, varför och vilka lagar som styr hur städer, regioner och hela landet planeras för framtiden. Hur mark, vatten och infrastruktur bildar en helhet som styr planeringen av olika områden både i staden och på landsbygden.

Planeringsarkitektens uppgift är att kunna kommunicera nya planer och därför innehåller även utbildningen formlära, gestaltning och presentationsteknik. Ofta baseras projektarbeten på verkliga exempel som också omfattar föreläsningar, övningar och studieresor. Antagningen till fysisk planering sker via betyg eller högskoleprov. Cirka 75-80 st studenter antas till utbildningen varje år.