Utbildning till planeringsarkitekt

Planeringsarkitekt kan du bli genom kandidatprogrammet fysisk planering vid BTH (Blekinge Tekniska Högskola) i Karlskrona, Fysisk planering 180 hp. Därefter läser du ett masterprogram i stadsplanering 120 hp eller i strategisk fysisk planering 120 hp för att få en fullständig examen.

Totalt studerar du då i fem år. Både till innehåll och uppläggning har utbildningen likheter med arkitekt- och landskapsarkitektutbildningen, men tonvikten är på samhällets planering. Det ingår kurser om stadsförnyelse, stadsanalys, ekologi, miljökonsekvensbedömning och hushållning med naturresurser. Du får även lära dig hur, varför och vilka lagar som styr hur städer, regioner och hela landet planeras för framtiden. Hur mark, vatten och infrastruktur bildar en helhet som styr planeringen av olika områden både i staden och på landsbygden.

Planeringsarkitektens uppgift är att kunna kommunicera nya planer och där-för innehåller även utbildningen formlära, gestaltning och presentationsteknik. Ofta baseras projektarbeten på verkliga exempel, är viktiga inslag i undervisningen, som också omfattar föreläsningar, övningar och studieresor. Antagningen till fysisk planering sker via betyg eller högskoleprov. Cirka 80 studenter antas till utbildningen varje år.