Skogsmästare

Skogsmästare arbetar med att ta tillvara skogens värden och med att skapa en mer hållbar skogsproduktion. De kan ekonomi, skogsproduktion, ekologi och ledarskap.

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2023

Kort om skogsmästare


Skogsmästare kan arbeta med inventering, drift- och planering av avverkning eller skötselåtgärder. Många arbetar också som virkesköpare. Bland arbetsgivarna märks skogsägarföreningar, sågverk samt myndigheter som Skogsstyrelsen. Det finns också en efterfrågan på skogsmästare utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker. En del skogsmästare arbetar som fastighetsmäklare inriktade på skogsfastigheter.

Skogsmästarprogrammet är en treårig yrkesutbildning på högskolenivå, som leder fram till en yrkesexamen som skogsmästare eller en kandidatexamen i skogshushållning. För att bli skogstekniker krävs två års studier på heltid.

Skogsmästares jobb


Skogsmästares lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 tjänar de flesta skogsmästare cirka 43 400 kr/mån. 

Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar därför alla sina medlemmar att alltid ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för skogsmästare?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: liten konkurrens 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer (2022) uppger de flesta arbetsgivare att det är brist på skogs- och jägmästare. Tre av tio arbetsgivare anser att tillgången på nyexaminerade är balanserad, medan fem av tio anser att det är brist. För en yrkeserfaren skogs- eller jägmästare är utsikterna lite mer gynnsamma. Tre av tio svarar att det är balanserad tillgång och sju av tio att det är brist.  

Läs mer om jobbchanserna om i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för naturvetare med skoglig kompetens.

Vad jobbar skogsmästare med?

Planering, utredning, rådgivning, utbildning och råvaruanskaffning är vanliga arbetsuppgifter inom bland annat storskogsbruk, skogsägarföreningar, sågverk samt på myndigheter såsom skogsstyrelsen. Många har en ledande befattning som till exempel distriktschef. Möjligheterna att arbeta internationellt ökar. Skogsmästare hittar också sin arbetsmarknad utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare.

Vanliga titlar för skogsmästare är virkesköpare (köper skogsråvaran från skogsägare) , skogskonsulent, skogsinspektor, produktionsledare och distriktschef. Det finns cirka 600 skogsmästare på svensk arbetsmarknad.

Skogskonsulent

En skogkonsulent är en skogligt utbildad person som arbetar på Skogsstyrelsen med att se till att svensk skog brukas och vårdas på ett uthålligt sätt.

Skogstekniker

Skogstekniker har en tvåårig utbildning och arbetar som drivningsledare, virkesinköpare på skogsbolag, inspektör vid en skogsägareförening eller skogskonsulent.

Skogsvetare

Skogsvetare arbetar i likhet med skogs- och jägmästare med att förädla och förvalta skogen och produkter från skogen.

Utbildning till skogsmästare


Om utbildningen

Studierna har en praktisk inriktning och erbjuder mycket träning i att använda de verktyg som behövs i yrkeslivet. Utbildningen ger en skoglig grundkompetens kompletterad med bland annat ekonomi, it, planering och ledarskap. Stora delar av studietiden tillbringas utomhus och flera studieresor förekommer. En förutsättning för att kunna genomföra utbildningen är att kunna röra sig i skog och mark.

De två första åren läses obligatoriska kurser som ger kunskap om hur skogen kan skötas uthålligt och nyttjas för produktion, med hänsyn till andra intressen såsom friluftsliv och bevarande. Tredje året finns möjlighet att välja påbyggnadskurser på SLU eller andra universitet i Sverige eller utomlands.

Hur lång är utbildningen?

Skogsmästarprogrammet är en treårig yrkesutbildning (180 hp), som leder fram till en yrkesexamen som skogsmästare eller en kandidatexamen i skogshushållning.
Skogstekniker läser i två år (120 hp).

Skogsvetare kan ta ut en kandidat- eller masterexamen i skogsvetenskap omfattande tre (180 hp) respektive fem år (300 hp). Det finns till exempel ett skog- och träprogram på Linnéuniversitetet i Växjö.

För dem som är intresserade av ett femårigt utbildningsalternativ finns Jägmästarutbildningen.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

För information om skogliga utbildningar på magister- och masternivå, se www.studera.nu.

Här kan du studera

Skogsmästare läser de två första åren på SLU i Skinnskatteberg. Tredje året läser de programkurser på valfri studieort inom SLU. För mer information se www.slu.se
Skogstekniker läser på SLU i Gammelkroppa, se www.gammelkroppa.se. Skoglig utbildning finns också på Linné-universitetet i Växjö.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare och kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se