Utbildning för att bli skolledare

De flesta skolledare har lärar- eller förskollärarutbildning/ SYV-utbildning i grunden och har arbetat ett antal år i dessa yrken innan de blev skolledare. Skolledarutbildning är en yrkesmässig vidareutbildning och sedan 15 mars 2010 är den obligatorisk för nyanställda rektorer. Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet inom fyra år efter att rektorstjänsten tillträtts. Andra skolledare, som till exempel biträdande rektorer och förskolechefer, har också möjlighet att genomgå programmet, men för dessa grupper är det inte obligatoriskt.

Det statliga rektorsprogrammet är en treårig utbildning om totalt 30 högskolepoäng. Poängen är fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål och resultatstyrning samt Skolledarskap.

Det är möjligt att kvalificera sig för skolledarbefattningar genom att på eget initiativ genomgå förberedande skolledarutbildning vid något lärosäte som erbjuder sådan utbildning.

Även om lärarutbildning är den vanligaste bakgrunden är det ingen nödvändighet att vara lärarutbildad för att bli skolledare. Ledaregenskaper och pedagogisk insikt är de viktigaste egenskaperna. De flesta inleder skolledarkarriären med en tjänst som biträdande rektor och kan därefter gå vidare till en tjänst som rektor med totalansvar för en skola.

Här kan du studera

På Skolverkets uppdrag anordnar följande högskolor Rektorsprogrammet: Karlstads universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Mittuniversitetet.Dessa sex universitet anordnar utbildningen åren 2015-2021.

Dessutom fullföljs påbörjade utbildningar till och med 2018 vid Linnéuniversitetet, samt Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan.