Var och hur arbetar en skolledare

Skolledare kan ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen. Det handlar framförallt om att leda och coacha lärarna/förskollärarna i deras lärargärning men också att vara kvalitetsansvarig och ta det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagar och regler. Rektor har en central roll i genomförandet av det nationella utbildningsuppdraget men är också ansvarig för t.ex. arbetsmiljö och ekonomi.

Skolledaryrket innebär täta kontakter med såväl föräldrar som företrädare för det omgivande samhället. Idag finns totalt sett ca 8 000 skolledare som arbetar i den kommunala grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller i fristående skolor. Utöver detta finns ca 7 000 förskolechefer med ledaruppdrag. Även särskolan, specialskolan, sameskolan, landstingens utbildningsverksamhet, folkhögskolor, kommunala musikskolan m.fl. har skolledare som leder verksamheten.

En mindre grupp skolledare återfinns även inom arbetsmarknadsutbildning eller i företag som bedriver egen utbildningsverksamhet.

Skolchefer och utvecklingsledare inom den kommunala förvaltningen har ofta en bakgrund som skolledare. En annan möjlig karriärväg är tjänster på skolmyndigheter eller annan central statsförvaltning. Utbildningsledare eller liknande funktioner på universitet eller högskola är ytterligare ett exempel på yrkesområden där skolledarbakgrund är värdefull.