Var och hur arbetar socionomer?

Om du är intresserad av samhället, sociala frågor och vill arbeta för att människor ska få det bättre kanske socionomyrket passar dig. Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra perioder av deras liv.

För att hjälpa personer att förändra sina liv behövs kunskap om både människan och våra olika sätt att leva. Du behöver också en empatisk förmåga och förståelse för den enskilde individen. Socionomen tar hänsyn till personers hela livssituation när de bedömer vilket stöd eller vilken åtgärd som behövs.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården.

Många socionomer arbetar också med att förebygga sociala problem med bland annat alkohol och narkotika. Då samarbetar de med polis, myndigheter eller organisationer. De kan också hjälpa till exempel unga nyblivna föräldrar att lösa eller förebygga problem.

Vad gör en socialsekreterare?

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. I tjänsten ingår att göra bedömningar och utredningar om ekonomi, samtalsstöd eller andra åtgärder för att hitta en väg ut ur personens problem. Andra arbetsuppgifter är samverkan med andra myndigheter, förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor och familjerätt.

Hur jobbar en kurator?

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp. Antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Skolkurator är den enda yrkeskategori i skolan som har kompetens om psykosociala faktorer och den som ser eleven i hela sitt sociala sammanhang. Arbetet innebär att handleda skolans övriga personal i sociala frågor, arbeta förebyggande mot mobbning, erbjuda samtalsstöd till enskilda elever, grupper av elever och deras föräldrar. Skolkuratorn har kontakt med andra myndigheter som till exempel socialtjänsten.

Att vara socionom/kurator inom hälso- och sjukvård innebär också att ha ett helhetsperspektiv där patienten ses i
sitt sociala sammanhang. Stödsamtal och krisbearbetning med både patienter och anhöriga förekommer ofta. Vid kroniska sjukdomar har kuratorn längre kontakter. Stöd och handledning till den medicinskt utbildade personalen förekommer också.

Vad är en behandlare?

Behandlare arbetar inom samtliga sektorer, ofta med syftet att möta människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster. Behandlaren återfinns vanligtvis inom öppen- och slutenvård, samt i kriminalvården. Behandlare kan även ha beteendevetenskaplig utbildning (se Beteendevetare).

Vad gör socionomer inom omsorgen?

Inom äldre- och handikappomsorgen arbetar socionomerna som biståndshandläggare, chefer och LSS-handläggare. Som chef har socionomen ansvar för att planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller i hemvård.

Biståndshandläggare och LSS-handläggare gör framför allt utredningar och bedömningar om behov av vård för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Socionomer kan också arbeta inom företagshälsovård eller som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering. De är även verksamma som frivårdsinspektörer inom kriminalvården eller som behandlingsassistenter.

Som familjerådgivare arbetar ofta erfarna och vidareutbildade socionomer. Det har också blivit allt vanligare att forska eller starta eget företag samt arbeta inom ideell sektor, exempelvis Rädda Barnen. Många socionomer vidareutbildar sig även till psykoterapeuter.

I dag finns ca 40 000 yrkesverksamma socionomer.

Vad gör en psykoterapeut?

Socionomer kan vidareutbilda sig till psykoterapeut genom en påbyggnadsutbildning som anordnas både genom
privata och statliga utbildningsanordnare. Vissa väljer att utbilda sig inom andra intresseområden som personalfrågor eller ledarskap. Tre år efter socionomexamen kan socionomer ansöka om auktorisation som är en kvalitetssäkring av arbetet. Auktorisationen utfärdas av Nämnden för Socionomauktorisation, www.socionomauktorisation.nu.