Var och hur kan man arbeta som trafikflygledare/pilot

Att vara pilot innebär mycket mer än att flyga flygplan. Redan före flygningen ska bland annat färdplanen tas fram. För att färdplanen ska bli korrekt samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt, vilket väder det är på de ställen planet ska passera med mera. Uppgifterna i färdplanen matar piloterna in i en dator som styr autopiloten. Det är autopiloten som håller kursen och flyghöjden under flygningen. Under start och landning flyger piloterna flygplanet. När man är på höjd är det autopiloten som flyger planet.

Före starten måste flygplanet inspekteras på utsidan för att se till att det inte finns några yttre skador eller is. Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Loggboken och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kapten som fattar alla beslut men gör det i samråd med styrman. Piloter måste ha arbetat ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet; den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, medan den andre flyger.

Precis före själva flygningen begärs ett tillstånd att starta från flygledningen. Under flygningen övervakar kaptenen och styrmannen autopiloten och andra instrument. Man har hela tiden radiokontakt med flygtrafikledningar längs vägen och även med andra flygplan. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika saker som kan inträffa under flygningen, som till exempel turbulens.

Före landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.'

Kompetens

Kraven på piloter förändras ständigt. I flygtrafiken pågår den tekniska utvecklingen och nya flygplansmodeller tas i bruk, ny teknik för navigering med mera införs. Detta gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på piloten.