Utredare

Utredare tar fram, sammanställer, utvärderar och drar slutsatser från olika typer av information. De handlägger ofta ärenden som kommer till en verksamhet och har då som uppgift att ta fram fakta, göra konsekvensbeskrivningar och skriva utlåtanden.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om utredare


En utredare handlägger ärenden genom att ta fram fakta, analysera och skriva utlåtanden. På en statlig myndighet gör du utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut. På länsstyrelsen arbetar du med att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. Du kontrollerar exempelvis att en fabrik inte gör för stora utsläpp, eller utreder om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet. Inom landstinget eller en region utreder du frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv. Utöver dessa arbetsplatser kan utredare vara anställda av kommuner, företag, organisationer eller fackförbund.

De flesta utredare/kvalificerade handläggare har högskoleutbildning. Inriktningen varierar och ofta är utredaren specialist inom ett område, exempelvis naturvård, samhällsplanering, sociologi, statsvetenskap eller nationalekonomi och har därför också en utbildning inom sitt specialområde. De flesta utredare har även läst kurser i statistik.

Jobbet


När utredningen är klar har utredaren ofta ett eller flera förslag till förändring eller beslut. Det kan gälla exempelvis en omorganisation eller en ny lag. Det är någon annan som tar slutligt beslut. Om uppgiften varit att utreda en särskild fråga, kan utredaren vara den som presenterar resultatet i media eller inom verksamheten.

Utredare på en statlig myndighet gör utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut. På länsstyrelsen arbetar utredare med att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. De kan analysera industriella utsläpp eller utreda om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet.

Inom kommunen har utredaren ofta ett nära samarbete med lokala politiker. Andra arbetsuppgifter kan vara att svara på frågor från allmänheten om bestämmelser och service inom kommunen.
Inom landstinget eller en region utreder olika frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv. Att utreda säkerheten för digitala patientjournaler är ett annat exempel.

Utredare på fackförbund eller andra ideella organisationer kan arbeta med att ta fram information inom många olika områden, som arbetsmarknad, lön, arbetsmiljö, arbetsvillkor, utbildning och forskning.

På ett privat företag ansvarar utredaren exempelvis för utredningar som kan gälla etablering av nya verksamheter, omorganisationer eller nedskärningar. Konsultföretag gör utredningar på uppdrag av offentlig eller annan verksamhet

Ibland arbetar utredaren ensam, ibland finns en hel utredningsavdelning. En utredare har ofta många interna och externa kontakter. Under arbetets gång rapporterar utredaren till uppdragsgivaren. Att följa en tidplan är ofta viktigt.

Utredare behöver ofta samla in fakta kring området som ska utredas. Det görs på flera sätt, exempelvis genom att läsa in stora mängder av material och ta fram statistik.  Därefter ska informationen analyseras och kopplas till frågeställningen. Analysen resulterar ofta i flera förslag som kan behöva testas för att kunna förutse för- och nackdelar med olika alternativ.


 

Sacos experter på utredare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se

Naturvetarna

www.naturvetarna.se