Arbetsmiljö – en central facklig fråga

Saco vill stärka arbetet med att förbättra den fysiska och framförallt den psykosociala arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Då är högt inflytande och hög delaktighet samt skyddsombudets roll en förutsättning.

Arbetsmiljön viktig i ett hållbart arbetsliv

För att uppnå en bra arbetsmiljö och en frisk arbetsplats krävs både att man förebygger risker för ohälsa samt arbetar hälsofrämjande. Det är viktigt att se bra arbetsmiljö som något som kan utveckla såväl individer som verksamheter och vara en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel. Om vi vill verka för ett långsiktigt hållbart arbetsliv där människor både vill och kan arbeta länge, är arbetsmiljön en viktig pusselbit.

Organisationen på arbetsplatsen

Organisationen på arbetsplatsen är en viktig arbetsmiljöfråga. Ett bra arbetsresultat kräver en organisation och ledning som tar till vara och utvecklar varje medarbetares förutsättningar och förmåga. Är arbetsfördelningen bra? Hur är det med chefen, ges den möjlighet att vara chef i den utsträckning som krävs? Chefen är en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna för medarbetarna och det är centralt att cheferna tar sitt arbetsmiljöansvar.

Skyddsombud - en framgångsfaktor

Fokus för arbetsmiljöarbetet ska i första hand ligga på det förebyggande och det systematiska arbetet. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, men arbetet ska ske i samverkan med skyddsombudet som för gruppens talan i kontakterna med arbetsledningen. Det är vitalt att skyddsombudet bereds möjlighet att sköta sitt uppdrag. Tillräckligt med tid och utbildning är två viktiga förutsättningar. Läs mer om hur det är att vara skyddsombud här.

Gränslöst arbete

Den digitala utvecklingen ger enorma möjligheter i hur en medarbetare kan organisera sitt arbete i både tid och rum. Ett gränslöst arbete präglar många akademikers arbetsliv, i både positiv och negativ bemärkelse. Du kan i princip nås överallt och närsomhelst, vilket betyder att du kan välja att jobba vart det passar dig och din arbetsgivare. Det kan dock också resultera i att det blir svårt att begränsa sitt arbete till de timmar du faktiskt ska jobba. Saco vill veta mer om effekterna av nya arbetsmiljöfenomen som t.ex. det gränslösa arbetet och tycker därför det bör satsas mer på forskning inom arbetsmiljöområdet.

Den psykosociala arbetsmiljön

Arbetsmiljöns koppling till ohälsa och sjukskrivningar är en återkommande diskussion. Psykisk ohälsa har blivit den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och idag är psykisk sjukdom den vanligaste diagnosen bland kvinnor. Forskning visar att risken att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos är högre för kvinnor än män och högre för offentliganställda än privat anställda. Men också att risken att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos är högre i tjänstemannayrken och yrken med krav på högre utbildning. Högst risk har bl.a. präster, psykologer, förmedlare, fritidsledare och lärare m.fl.alltså personer i kontaktyrken. Man har också visat på att det finns en tydlig koppling mellan svag psykosocial arbetsmiljö och sjukfall med psykisk diagnos. Den psykosociala arbetsmiljön är alltså en viktig fråga för akademikerna!

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33