Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

Akademiker är en viktig och snabbt växande grupp på arbetsmarknaden. En av fyra på svensk arbetsmarknad är idag akademiker. För att Sverige ska fortsätta utvecklas och konkurrera som kunskapsland måste dock utbildningens kvalitet vara i fokus. Arbetsmarknadens funktioner måste också utvecklas för att åstadkomma en bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det krävs även bättre möjligheten att starta och driva företag. Genom dessa förändringar kan fler få möjlighet att arbeta och även bidra till att trygga utveckling och välfärd.

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco analyserar löpande hur det går för akademikerna på svensk arbetsmarknad. Akademikernas arbetsmarknad är en ny Sacorapport  med unikt datamaterial. En dramatisk ökning av antalet akademiker har skett de senaste decennierna. En fjärdedel av de sysselsatta på svensk arbetsmarknad är akademiker. De flesta möter en god arbetsmarknad och arbetslösheten är betydligt lägre än totalt sett. Men vissa grupper av akademiker har en tuffare situation. Det är stor skillnad mellan olika utbildningsinriktnigar. De invandrade akademikerna har det också svårare än de svenskfödda akademikerna att etablera sig och får i lägre utsräckning också kvalificerade jobb. Läs mer om invandrade akademiker och Sacos förslag för en bättre integration. 

Så minskar vi ungdomsarbetslösheten

Saco har även tagit fram en rad förslag på hur arbetsmarknaden för unga kan förbättras. Resonemangen utvecklas i rapporten Ungdomsarbetslöshet - mått, orsaker och politik  Utan fullständig gymnasieutbildning är det svårt att få en långvarig anställning. Fler ungdomar måste fullfölja sina gymnasiestudier. Utbildningarna måste ständigt förnyas, anpassas till ny kunskap och till arbetsmarknadens krav. För att stärka skolan krävs skickliga lärare och deras status och löner måste därför höjas. Det är en förutsättning för att fler ska vilja utbilda sig till lärare och för att kvaliteten på utbildningarna ska höjas.  

Saco underlättar välinformerade val

Saco gör analyser av arbetsmarknaden och släpper varje höst den efterfrågade rapporten Framtidsutsikter. Här gör Sacoförbunden prognoser för akademikernas arbetsmarknad fem år framåt. Sacoförbunden har gedigen kunskap om arbetsmarknadsläget för sina yrkesgrupper. Syftet med Framtidsutsikter är att underlätta för landets ungdomar att göra ett välinformerat val för framtiden. En akademisk utbildning är en investering och det är viktigt att den som väljer har bästa möjliga information för att göra ett bra val.

Arbetsförmedlingen behöver veta mer om akademiker

Det behövs också en bättre matchning på arbetsmarknaden för att komma tillrätta med såväl ungdomsarbetslösheten som invandrade akademikers alltför långsamma etablering på svensk arbetsmarknad. Regeringen måste därför ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att kunna lotsa även akademiker till rätt jobb. Om Arbetsförmedlingen får en bättre kännedom om vad akademiker har för kunskaper och hur deras arbetsmarknad ser ut skulle det kunna gynna hela arbetsmarknaden. Om akademiker som idag har ett mindre kvalificerat jobb istället kommer in på rätt jobb skapas möjligheter för andra grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. Läs mer om Sacos syn på arbetsmarknadspolitiken

Arbetslöshet för akademiker

Hur går det för akademikerna på svensk arbetsmarknad? Saco tar löpande fram unik statistik för att du som är intresserad lätt ska kunna följa utvecklingen. Här kan du snabbt få en överblick över arbetsmarknadsläget för akademiker på svensk arbetsmarknad. Arbetslöshetssiffrorna är uppdelade på utbildning, ålder, kön och födelseregion.

Kontaktpersoner

Eva Oscarsson, Sjukskriven. Utredare, arbetsmarknad
eva.oscarsson@saco.se

08-613 48 08