Snabbare etablering för unga bryter ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Det är ett slöseri med kompetens. Det krävs en snabbare etablering för de unga på arbetsmarknaden om Sverige ska fortsätta utvecklas som kunskapsnation.

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Sacos utredare har analyserat och tagit fram en rad förslag på hur arbetsmarknaden för unga kan förbättras. I rapporten Ungdomsarbetslöshet - mått, orsaker och politik ges en djupare kunskap om situationen för ungdomar på den svenska arbetsmarknaden. Utan fullständig gymnasieutbildning är det svårt att få en långvarig anställning. Fler ungdomar måste fullfölja sina gymnasiestudier. Utbildningarna måste också ständigt förnyas och anpassas till ny kunskap och arbetsmarknadens krav. För att stärka skolan krävs skickliga lärare. Lärarnas status och löner måste höjas för att fler ska vilja utbilda sig till lärare och för att kvaliteten på utbildningarna ska höjas. De åtgärder som ska minska ungdomsarbetslösheten bör riktas mot de grupper som har problem och där de kan ge bäst resultat, inte vara generella. Fler vägar in på arbetsmarknaden är viktigt, inte minst för ungdomar. Saco ser positivt på anställningar som kombinerar arbete med utbildning, när så är lämpligt.

Underlätta övergången från högskolestudier till arbetslivet

Arbetsmarknaden för unga akademiker är betydligt bättre än för ungdomar med kortare utbildning. Arbetslösheten är 6 procent bland akademikerna i åldern 25-29 år jämfört med 9 procent bland gymnasieutbildade och 25 procent bland förgymnasialt utbildade år 2013. Samtidigt visar Sacos analyser att 21 procent av akademikerna i åldern 25-29 år arbetar i yrken som kräver högst gymnasieutbildning år 2012. Andelen faller till 14 procent i åldersgruppen 30-34 år. Det tyder på att en del akademiker får börja sitt yrkesliv på jobb med lägre kvalifikationskrav. Det är ett resursslöseri. Övergången till arbetslivet måste förbättras.

Studievägledningen måste bli bättre

Studievägledningen i grundskolan, gymnasiet och högskolan behöver utvecklas. Saco släpper varje höst den efterfrågade rapporten Framtidsutsikter. Med hjälp av en gedigen kunskap om arbetsmarknadsläget för sina yrkesgrupper kan Sacoförbunden göra prognoser för akademikernas arbetsmarknad fem år framåt. Syftet med Framtidsutsikter är att underlätta för landets ungdomar att göra ett välinformerat val för framtiden. En akademisk utbildning är en investering och det är viktigt att den som väljer har bästa möjliga information. Övergången till arbetslivet kan också underlättas genom praktik, arbetsmarknadsdagar, studiebesök och annat för att stärka kontakten med arbetslivet under studietiden. Saco välkomnar också de studentmedarbetaravtal som har slutits inom flera områden. Läs mer under Saco studieval & karriär

 

Kontaktpersoner

Eva Oscarsson, Utredare, arbetsmarknad
eva.oscarsson@saco.se

08-613 48 08