Arbetsförmedlingen behöver förbättra stödet till akademiker

Sverige behöver en vassare arbetsmarknadspolitik och en effektivare arbetsförmedling. För att Arbetsförmedlingen ska kunna hjälpa både utsatta grupper och olika grupper av akademiker måste inslagen av specialisering öka. Alla arbetsförmedlare kan inte förväntas ha överblick över hela arbetsmarknaden. Alla förmedlingskontor kan inte heller ha specialister inom alla områden. Inslagen av såväl specialisering riktad mot bransch som andra typer av arbetsdelning måste därför öka. Arbetsförmedlingen bör även sträva efter hög matchningskvalitet så att den sökande får ett jobb inom det område den har kompetens för.

Senast uppdaterad: Onsdag 30 sep 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen måste för att lyckas med uppdraget förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att

  • effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft.
  • prioritera dem som befinner sig lång från arbetsmarknaden.
  • bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt.

Saco anser att det behövs en sammanhållande arbetsmarknadspolitisk myndighet. Arbetsförmedlingen har en viktig roll i, såväl i den aktiva som i den passiva arbetsmarknadspolitiken. Det bör vara hos Arbetsförmedlingen man som arbetssökande har sitt första möte. De ska även ha det slutliga ansvaret för insatsernas kvalitet och de bör även fatta beslut om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller andra typer av insatser.

Men Arbetsförmedlingens resurser är begränsade. Olika mål är många gånger svåra att förena. Arbetsförmedlingen prioriterar idag sina resurser utifrån målsättningen att sökande snabbt ska hitta ett arbete, vilket arbete som helst. Det är bra med snabba insatser och ett tydligt jobbfokus. Samtidigt kan Arbetsförmedlingen inte heller avstå från att eftersträva hög matchningskvalitet. Arbetssökande som inte bedöms bli långtidsarbetslösa, bör få möjligheter att begränsa sitt sökområde yrkes- och/ eller utbildningsmässigt under den första tiden som arbetssökande. Syftet är att de arbetssökande ska kunna hitta jobb inom områden som de har kompetens för. Saco menar att Arbetsförmedlingen inte bara bör ha mål enbart för matchning utan även mål om matchningskvalitet.

Bättre matchning kan frigöra jobb

Arbetsförmedlingen tolkar idag sitt uppdrag för snävt. Arbetsförmedlingens verksamhet är i princip enbart inriktad på de prioriterade grupperna, de som står längst från arbetsmarknaden. Medan akademiker får mycket lite stöd och betraktas ofta som en homogen grupp. De lämnas att söka jobb på egen hand. En alltför ensidig prioritering av de som står längst från arbetsmarknaden kan paradoxalt nog vara till nackdel för målsättningen att hjälpa de som har det svårast att hitta arbete. Bättre matchning för inte minst högutbildade skulle istället kunna frigöra jobb till de prioriterade grupperna.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna hjälpa akademikergruppen måste inslagen av specialisering öka. En arbetsförmedlare kan inte ha överblick över hela arbetsmarknaden. Därför måste inslagen av arbetsdelning och specialisering öka, inte minst branschmässigt. Alla resurser kan inte finnas på alla förmedlingskontor. Specialistkunskaperna måste vara kända inom organisationen så att arbetsgivare och arbetssökande kan styras dit. Det är viktigt, inte minst ur perspektivet likabehandling av sökande.

Om Arbetsförmedlingen långsiktigt och med framgång ska kunna fungera som matchningsnav på svensk arbetsmarknad förutsätter det att Arbetsförmedlingen lyssnar till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Saco anser att arbetsmarknadens parter generellt borde vara mer inkluderade i Arbetsförmedlingens arbete.

Arbetsförmedlingen bör finnas på universiteten

Slopandet av studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen har väsentligt försämrat skyddet för nyexaminerade. Dessutom drabbas ofta de som är nya på arbetsmarknaden hårdast när nyrekryteringarna minskar i en konjunkturnedgång. Behovet av tidiga och kvalificerade arbetsmarknadspolitiska insatser är därför stort. Viktigt är att de nyexaminerades intressen inte hamnar vid sidan om när resurser ska prioriteras. Ett minimikrav är att Arbetsförmedlingen finns närvarande vid landets större högskolor och universitet. Det finns också ett stort behov av förebyggande arbete. Vid sidan om bra förmedlingsinsatser har praktik ofta visat sig vara ett av de bästa medlen mot nyexaminerades arbetslöshet. 

Saco anser att Arbetsförmedlingen måste arbeta för en bättre överlämning mellan arbetsmarknadens trygghetsorganisationer och Arbetsförmedlingen. Överlämnandet måste kunna påbörjas innan individerna blivit öppet arbetslösa. Ju tidigare insatser kan sättas in desto högre effektivitet. Risker bör identifieras tidigt och relevanta resurser tillsättas direkt, inte avvakta tills tiden hos omställningsorganisationen är över. Viktigt är att inte upprepa samma aktiviteter två gånger, utan koordinera och samverka.

 

Kontaktpersoner

Eva Oscarsson, Utredare, arbetsmarknad
eva.oscarsson@saco.se

08-613 48 08