Arbetsmarknaden är inte jämställd

Sverige har kommit ganska långt på jämställdhetsområdet men fortfarande bedöms kvinnor och män efter olika måttstockar. Män tjänar 2,6 miljoner mer än kvinnor under livet och i tre av fyra akademikeryrken finns löneskillnader som med tillgänglig statistik inte går att förklara på annat sätt än att det beror på könet.

Nyckelord:
Jämställdhet

Arbetsmarknaden är ännu inte jämställd i Sverige. Det visar sig bland annat i att kvinnor och män väljer olika utbildningar, arbetar inom olika sektorer och har olika förutsättningar för karriär och löneutveckling. Dessutom tar kvinnor fortfarande det största ansvaret i hemmet och för barnen.

Kvinnor är idag i majoritet på universitet och högskolor. I stort sett dominerar kvinnor på alla utbildningar utom på de tekniska. Men på utbildningar inom vård, omsorg och utbildning finns idag väldigt få män. Valet till högre utbildning är fortfarande könsbundet för både kvinnor och män.

Val av utbildning påverkar livslönen

Valet av utbildning får sedan direkt påverkan på kvinnors och mäns livslöner. Arbetsmarknaden är tydligt uppdelad med en kvinnodominerad sektor inom framför allt kommuner och landsting. Yrkesgrupperna här har begränsade karriärmöjligheter och en svag löneutveckling. Detta leder till att utbildningarna inte lönar sig ekonomiskt över livet då livslönerna blir låga. Här kan du se skillnader i livslön mellan kvinnor och män

Dela lika på föräldraledigheten

Oavsett inom vilken sektor kvinnor arbetar så är det fortfarande så att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj än män. Kvinnor är därför mer frånvarande från arbetet i form av längre föräldraledighet, fler vabdagar och mer deltidsarbete än män. Den högre frånvaron samt arbetsgivarnas förväntan om att kvinnor är frånvarande mer än män hämmar kvinnors karriär- och löneutveckling. Frånvaro i form av fram för allt deltidsarbete under många år får också stor påverkan på kvinnors pension. Saco menar att det är viktigt med ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen och vill därför utveckla dagens föräldraförsäkring med fler reserverade dagar för vardera föräldern.

För föräldrar som omfattas av kollektivavtal är det dessutom ofta ekonomiskt lönsamt att dela lika på föräldraledigheten.

Lika villkor för karriär

Trots att kvinnor idag är mer välutbildade än män så dominerar männen på de högre chefspositionerna. Saco vill se en kompetensbaserad rekrytering där män och kvinnor har lika möjligheter till karriär. Men om andelen kvinnor i bolagsstyrelserna trots ändringar i koden för svensk bolagsstyrning och aktiebolagslagen inte uppgår till minst 40 procent senast 2020, ser Saco för närvarande ingen annan väg att gå än att en formell kvotering i så fall bör införas.

Även ur ett hälsoperspektiv är arbetsmarknaden långt ifrån jämställd. Kvinnor är sjukskrivna oftare och längre perioder än män. Orsaken till det visar många rapporter är arbetsvillkoren inom de kvinnodominerade yrkena tillsammans med det dubbelarbete ansvaret för hem och familj innebär. Läs mer om arbetsliv & arbetsmiljö.

Vill du veta mer så läs Sacos jämställdhetsdokument "Så skapar vi ett jämställd arbetsliv." Ladda ner det här bredvid!

Kontaktpersoner

Karin Karlström, Utredare, chef- och ledarskapsfrågor och samordnare, jämställdhetsfrågor
karin.karlstrom@saco.se

08-613 48 22

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV