Alla akademiker ska kunna tredubbla lönen under yrkeslivet

För akademiker med obetalda studieår i bagaget är det viktigt att ta hänsyn till hela livets inkomster. Och det finns en tydlig koppling mellan livslön och lönespridningen inom yrket, visar Sacos studier. För att utbildning och ansvarstagande ska löna sig måste det därför finnas möjlighet till löneutveckling. Alla akademiker ska kunna tredubbla sin lön under yrkeslivet.

Nyckelord:
Lön & livslön

En akademisk examen är lönsam för de allra flesta, visar Sacos studier. En treårig högskoleutbildning ger i snitt sju procent högre livslön jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Skillnaderna är dock stora. När Saco analyserade livslönen inom olika akademikeryrken visade det sig att en del utbildningar rent av innebar en ekonomisk förlust jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet.

Högst avkastning på studierna har civilekonomer, jurister och läkare. Det är utbildningar som ofta leder till yrken med goda karriärmöjligheter. Yrken med stor lönespridning har också hög avkastning på utbildning och vice versa.

Till exempel kan en arbetsterapeut när han eller hon går i pension se fram emot en lön som endast är 1,3 gånger så hög som lönen för en nyutexaminerad. För ekonomer är motsvarande siffra 2,9.

Stora löneskillnader mellan manliga och kvinnliga akademiker

Kvinnliga akademiker tjänar i snitt 2,6 miljoner kronor mindre än sina manliga kollegor över livet. I 60 av 76 studerade akademikeryrken finns löneskillnader som inte går att förklara på annat sätt än könet. Det är inte acceptabelt.

Saco menar att det behövs större möjligheter till löneutveckling i kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting. Ökar man möjligheten till lönekarriär över livet så ökar man också lönespridningen. Ökad lönespridning är en förutsättning för att utbildning ska löna sig.

För att komma tillrätta med detta vill Saco att regeringen tillsätter en kommission för att på lång sikt lösa finansieringen av högre löner i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Det räcker inte med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter för att lösa problemet med strukturella löneskillnader.

Kvinnor tar större ansvar för hem och familj

Kvinnor är frånvarande från arbetslivet i högre utsträckning än män i samband med föräldraledighet, vab och deltidsarbete under småbarnsåren. Många kvinnor arbetar dessutom deltid under många år då barnen är små. Detta påverkar kvinnors löne- och karriärutveckling negativt.

För att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden och för att kvinnors pensionssparande inte ska drabbas lika hårt under småbarnsåren behöver familjer dela mer lika på föräldraledighet, deltidsarbete och vab. Saco föreslår att föräldraförsäkringen delas i tre lika stora delar om 130 dagar per del.

Individuella lönesamtal gynnar kvinnor

Sacos studier att individuell lönesättning och lönesamtal särskilt gynnar kvinnor, oavsett vilken sektor de arbetar i. Kvinnor som haft lönesamtal har ca 2 procent högre lön än kvinnor som inte haft lönesamtal. Tillsammans med fungerande utvecklingssamtal bidrar lönesamtalet till att synliggöra kvinnors karriärambitioner.

Individuell lönesättning och lönesamtal är viktiga verktyg för att minska lönegapet mellan kvinnor och män och för att öka lönespridningen i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor.

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV