Individuell lönesättning gynnar kvinnor

Individuell lönesättning ger bättre möjligheter att göra lönekarriär. En väl fungerande individuell lönesättning ökar motivationen hos medarbetare och leder till bättre fungerande verksamheter. Dessutom visar Sacos studier att individuell lönesättning är särskilt gynnsamt för kvinnor.

Nyckelord:
Lön & livslön

Saco tycker att lön ska sättas utifrån ansvar, kompetens och prestation. Löneskillnader inom en grupp måste kopplas till hur individen bidrar till verksamhetens resultat på sin arbetsplats. Det är på arbetsplatsen som individens bidrag till helheten blir mest tydlig och kan värdesättas. Därför är det viktigt att den lokala lönebildningen fortsätter utvecklas genom bland annat ökad kvalitet i lönesamtalen.

Vi menar att den som bäst kan avgöra prestation och kompetens hos en medarbetare är den närmaste chefen. Därför ska denne också ha mandat att sätta lön. För att detta ska fungera måste arbetsgivarna ge cheferna rätt förutsättningar att ta ansvar för lönesättningen. Löneprocessen ska vara tydlig och förankrad i verksamheten och lönekriterierna ska vara tydliga och relevanta för verksamhetens målsättning.

Lönesamtal minskar skillnaderna i livslön mellan män och kvinnor

Sacos studier visar att livslönen för manliga akademiker är i genomsnitt 2,6 miljoner kronor högre än för kvinnliga. I nästan alla utbildningsgrupper är livslönen högre för män jämfört med kvinnor. Samtidigt visar våra studier att individuell lönesättning och lönesamtal särskilt gynnar kvinnor, oavsett vilken sektor de arbetar i. Kvinnor som har lönesamtal har ca 2 procent högre lön än kvinnor som inte haft lönesamtal. Tillsammans med fungerande utvecklingssamtal bidrar lönesamtalet till att synliggöra kvinnors karriärambitioner.

Därför är individuell lönesättning och lönesamtal viktiga verktyg för att minska lönegapet mellan kvinnor och män. Men också för att öka möjligheterna till löneutveckling i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor.

Individuell lönesättning ställer nya krav på fackförbund

Modellen med lönesamtal och individuell lönesättning ställer nya krav på chefer och medarbetare, men även fackförbunden får en ny roll. Istället för att vara en förhandlare av löner ska fackförbunden bistå med stöd och rådgivning.

I databasen Saco Lönesök samlar Saco löneuppgifter från över 300 000 akademiker. Databasen är tillgänglig för Sacoförbundens medlemmar och utgör ett centralt stöd i förbundens rådgivning inför medlemmarnas lönesamtal. 

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64

Håkan Regnér, Ekonom, lönebildning
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35