Nationell strategi för att bryta strukturella löneskillnader

Det skiljer 2,6 miljoner i livslön mellan män och kvinnor med akademisk utbildning. En stor del av löneskillnaden består i att kvinnor och män arbetar i olika delar av arbetsmarknaden. För att finansiera höjda löner i kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting krävs omfattande finansiering. Därför vill Saco se en nationell strategi för att bryta de strukturella löneskillnaderna.

Publicerad: Tisdag 9 feb 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 10 mar 2016

Sverige har en av Europas mest könsuppdelade arbetsmarknader. Kvinnor och män väljer i hög grad olika utbildningar som sedan leder till arbete i olika delar av arbetsmarknaden. Kvinnor är i stor majoritet på utbildningar inom vård, utbildning och omsorg och arbetar i  kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting. Trots att många yrken inom till exempel vård och omsorg kräver akademisk utbildning värderas dessa utbildningar och yrken lägre än i andra sektorer. 

Olönsamma utbildningar

En akademisk utbildning är en investering. Den investeringen är det viktigt att få tillbaka i form av en bra löneutveckling över livet. Saco har tittat på livslönerna för akademiska utbildningar och resultatet visar tydligt att många utbildningar som leder till arbete i kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting är olönsamma. Orsaken till det är att det nästan är omöjligt att göra lönekarriär i dessa sektorer. Ingångslönen skiljer sig inte mycket från slutlönen vid pension. Detta är ett jämställdhetsproblem men också ett rekryteringsproblem. Vi ser redan idag brist på t ex behöriga lärare och kvalificerade socionomer. 

Öka möjligheten till lönekarriär

Saco menar att det behövs större möjligheter till löneutveckling i kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting. Ökar man möjligheten till lönekarriär över livet så ökar man också lönespridningen. Våra studier visar på ett tydligt samband mellan utbildningars lönsamhet och lönespridning. Genom att t ex införa specialisttjänster i olika yrken kan förutsättningar för löneutveckling skapas. Men att höja lönerna i dessa sektorer kommer att kosta mycket pengar och kan inte lösas genom kortsiktiga lösningar i form av statliga bidrag till vissa grupper. Risken är att sådana lösningar leder till kompensationskrav från andra grupper.

Nationell strategi för höjda löner

Saco har visat att en höjning av lönerna med tio procent i kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting skulle kosta 36 miljarder kronor. Det motsvarar en höjning av exempelvis kommunalskatten med två procentenheter. Det är med andra ord inte några småsummor det handlar om. Därmed måste politikerna också lösa finansieringen. Ska det ske med höjda kommunalskatter, höjda statsbidrag och därmed höjda statliga skatter, genom rationaliseringar och omprioriteringar, höjda avgifter eller en kombination av olika åtgärder?

Det räcker således inte med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter för att lösa problemet med stora strukturella löneskillnader. Det kommer att krävas politiska beslut för att lösa finansieringen. Problemet med strukturella löneskillnader är en övergripande samhällspolitisk fråga. Saco anser därför att det behövs en sektorsöverskridande nationell strategi, framtagen i en trepartssammansättning, för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade välfärdsyrken.