Ett kunskapsland av världsklass

Högre utbildning är det som förenar oss akademiker. Nyfikenheten och lusten att lära ligger till grund för vår yrkesidentitet och bidrar till samhällets utveckling. Utbildning och forskning är därför två prioriterade områden för Saco.

Akademiska studier – bra för samhället och individen

Det ligger i individernas och samhällets intresse att många skaffar sig en akademisk utbildning av hög kvalitet. Utbildning ger individen bättre förutsättningar och är en drivkraft för innovation och samhällsutveckling. Den som har högre utbildning har i genomsnitt högre lön, lägre risk för arbetslöshet och bättre hälsa. Men tyvärr finns det akademiska utbildningar som inte lönar sig för individen. Det måste ändras. Utbildning ska löna sig.

Hög kvalitet genom hela livet

En stark satsning på hela utbildningskedjan är nödvändig för ett samhälle som ska konkurrera med kunskap och innovation. En bra grundskola ger alla barn oavsett bakgrund samma möjligheter till kunskap och utveckling. En sådan skola utjämnar kunskapsskillnader mellan barn och bidrar till att minska snedrekryteringen till högre studier. I en skola av hög kvalitet har lärare hög status, bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Bättre högre utbildning, inte bara mer

Högre utbildning ska vara tillgänglig för de som vill och kan tillgodogöra sig den. Men utbyggnaden av högskolan får inte ske på bekostnad av kvaliteten. Ska Sverige vara ett ledande kunskapsland i framtiden måste den högre utbildningens kvalitet stå i fokus. Det handlar bland annat om bättre arbetsvillkor för lärare och forskare, forskningsanknuten undervisning, fler undervisningstimmar och fler disputerade lärare.

Relevant arbetslivsanknytning

Högre utbildning ska ha relevant anknytning till arbetsmarknaden. Viss specialisering av utbildningar är också självklar. Men arbetslivet förändras och därför måste högskolan ge kompetens som är gångbar på stora delar av arbetsmarknaden, i dag och i framtiden. Det är sådan bildning och flexibilitet som bland annat gör att akademiker har lägre arbetslöshet och enklare kan ställa om mitt i yrkeslivet. Perfekt matchade personer i dag kan vara felmatchade i morgon.

Studenter måste kunna jämföra utbildningar

Rätt utbildningskvalitet är lika viktig som rätt inriktning. Studenter gör dyrbara investeringar i sin egen och samhällets framtid. De förtjänar utbildning av hög kvalitet. De måste få information om vad utbildning leder till och vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden. För att studenterna ska kunna bidra till att höja kvaliteten i den högre utbildningen krävs att de kan göra välinformerade studieval. Idag saknas den möjligheten.

En hållbar forskningspolitik

Sverige behöver en hållbar forskningspolitik som är stabil över mandatperioder och blockgränser. Den måste ge goda resurser till lärosätena och trygga arbetsvillkor för doktorander och forskare, Det är viktigt eftersom forskning i världsklass inte bara ger förutsättningar för ökad välfärd och tillväxt, den bidrar även med ny kunskap till såväl studenter som samhället i sin helhet. Att högskolorna har stor andel fasta forskningsresurser, och fler fasta tjänster är två centrala komponenter i en sådan forskningspolitik. 

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Sjukskriven. Ekonom, utbildning och forskning
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV