Stadgar

Stadgar för centrala Sacorådet i Malmö stad. Senast ändrad vid årsmöte 2013-02-13.

Publicerad: Tisdag 8 okt 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 18 jan 2017

§ 1. Syfte

Centrala Sacorådet i Malmö Stad (nedan kallad Rådet) är ett samverkansorgan för förbund anslutna till Saco.

Med samverkan följer att Rådet och dess styrelse bör komma fram till eniga beslut. Om så inte är fallet i någon viss fråga, bör denna handläggas förbundsvis.

§ 2. Organisation

Rådet utövar sin verksamhet genom Rådet och dess styrelse. Styrelsen kan till sig knyta ett arbetsutskott, bestående av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och sekreterare, som i brådskande fall äger rätt att besluta i styrelsens ställe.

§ 3. Ledamöter

Rådet består dels av en ledamot utsedd av respektive Sacoförening/lokalt råd vid de olika förvaltningarna, dels av en ledamot utsedd av varje förbund inom kommunen samt därutöver en ledamot för varje fullt 100-tal medlemmar av förbundet inom kommunen. Mandattiden är verksamhetsåret. Verksamhetsår är perioden mellan ordinarie årsmöte.

§ 4. Verksamhetsområde

Rådet verksamhetsområde är Malmö kommun (Malmö Stad)

§ 5. Uppgifter

Rådet uppgifter är att inom sitt verksamhetsår:

 • Handlägga de frågor Saco eller enskilt förbund delegerar.
 • Vara de lokala samverkansorganens och förbundens kontaktorgan med kommunen i de frågor av för dessa gemensamt och övergripande intresse.
 • Etablera erforderliga kontakter med eventuellt endra samverkansorgan inom kommunen samt med berörda förbunds lokala företrädare inom kommunen.
 • Bevaka arbetsgivarens tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning och tillämpa fackliga överenskommelser.
 • Utse representanter i partssammansatta och andra organ i de fall detta inte ankommer på annat samverkansorgan eller förbundsorgan inom kommunen.
 • Förmedla information till och från Saco centralt, förbundens lokala företrädare, de lokala samverkansorganen och medlemmarna.
 • Verka för medlemsrekrytering till förbunden.
 • Verka för bildandet av lokala Sacoföreningar/lokala råd.
 • Stärka samhörigheten mellan förbunden lokalt och utgöra forum för diskussion av gemensamma frågor.
 • Hantera tvärfackliga kontakter och allmänna kontakter med arbetsgivaren.
 • Vara kontaktyta för arbetsgivare, företrädare för fackliga organisationer, massmedia samt medlemssökande som söker kontakt med förbund lokalt eller med representanter för Saco lokalt.
 • I frågor som berör arbetsmiljö samordna och handlägga dessa gemensamt med Sacoföreningar/lokala råd och berörda förbund och övriga samverkansorgan.

§ 6. Årsmöte och verksamhetsperiod

Rådet sammanträder till årsmöte under första kvartalet. Rådets sammansättning och verksamhetsperiod fastställs vid årsmötet av de i Rådet representerade förbunden.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande.
 • Utseende av ordförande, sekreterare och justeringsman vid mötet.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Revisionsberättelse.
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 • För kommande verksamhetsår val av:
  - ordförande
  - 1:e vice ordförande
  - 2:e vice ordförande
  - sekreterare
  - kassör
  - ordinarie styrelseledamöter
  - ersättare till ordinarie styrelseledamot
  - revisorer
  - samordnare i arbetsmiljöfrågor
  - valberedning, varav en sammankallande
 • Eventuella stadgefrågor.
 • Övriga frågor.

Härutöver sammanträder Rådet då styrelsen finner lämpligt eller då representanter för minst sex förbund så påfordrar i skriftlig framställan till ordförande. Kallelse till årsmöte och extra Rådsmöte med angivande av ärende som skall behandlas skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Röstning med fullmakt medges ej.

Det åvilar Rådsledamöterna att informera sitt förbunds lokalavdelning, liksom att inhämta lokalavdelningens respektive sin Sacoförenings/lokalt råds direktiv, beträffande Rådets verksamhet.

§ 7. Styrelsens sammansättning

 • Styrelsen består av en ledamot och en ersättare från respektive förbund som önskar delta i styrelsearbetet.
 • Styrelsen skall bestå av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, sekreterare och kassör samt därutöver ytterligare ordinarie ledamöter och ersättare. Styrelsen får adjungera representanter till sig vid behov.
 • Föredragningslistan bör före styrelsens sammanträde tillsändas styrelsens ledamöter senast sju dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Styrelsen ansvarar inför Rådsmötet för att de i §5 angivna uppgifterna fullgörs.

§ 8. Firmatecknare

Rådets firma tecknas av styrelsen eller av de (minst två) som styrelsen inom sig utser.

§ 9. Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Valberedningen skall förbereda val av styrelse samt av representanter som skall utses av årsmötet enligt § 6.

§ 10. Protokoll

Vid sammanträde med såväl Rådet som styrelsen skall protokoll föras. Kopia av protokoll skall tillställas Rådets ledamöter och inom kommunen övriga Sacos lokala samverkansorgan samt hållas tillgängliga för förbundens medlemmar.

§ 11. Stadgar

Beslut om antagande eller ändring av stadgar samt upplösning av Rådet skall för att vara giltigt beslutas av Rådet vid ordinarie årsmöte, varvid ärendet skall ha angivits i kallelsen. Sådant beslut skall biträdas av minst ¾ av närvarande ledamöter.